Финансови отчети

Сортирай документите по година:

  • Консолидирани

  • Индивидуални

.pdf
Декларация за корпоративно управление на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД съгласно чл.100Н, ал.8 от ЗППЦК – към консолидиран отчет
.vnd.ms-excel
Форми на КФН към годишен консолидиран отчет на ТБСГ към 31.12.2019
.pdf
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
456.07 KB
Изтегли
.pdf
Консолидиран финансов отчет на ТБСГ за 2019г.
.pdf
Годишен консолидиран доклад за дейността на ТБСГ за 2019г, Допълнителна информация по Раздел VI А от Приложение № 10 на Наредба № 2 на КФН
.pdf
Доклад на независим одитор към консолидиран финансов отчет на ТБСГ за 2019г
331.41 KB
Изтегли
.vnd.ms-excel
Форми на КФН към годишен отчет към 31.12.2019
.pdf
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
457.71 KB
Изтегли
.pdf
Приложение № 11 към чл.32, ал.1, т.4, чл.35, ал.1.т.5 и чл.41, ал.1, т.4 от Наредба № 2 на КФН.
.pdf
Декларация за корпоративно управление на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД съгласно чл.100Н, ал.8 от ЗППЦК
.pdf
Годишен доклад за дейността, Индивидуален финансов отчет, Допълнителна информация по Раздел VI А
.pdf
Приложение 9 на консолидирана база
.pdf
Пояснителни бележки на консолидирана база
.vnd.ms-excel
Консолидирано уведомление на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД - Форма на КФН
.pdf
Приложение № 9 от Наредба № 2 от 17.09.2003г
206.23 KB
Изтегли
.pdf
Пояснителни бележки
404.64 KB
Изтегли
.vnd.ms-excel
Уведомление за финансово състояние на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД - Форма на КФН -
.pdf
Комбиниран междинен финансов отчет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към 30.06.2019 г -