Финансови отчети

Сортирай документите по година:

  • Консолидирани

  • Индивидуални

.pdf
1. Форми на КФН към уведомление на консолидирана база за третото тримесечие на 2022 - PDF
6.36 MB
Отвори
.vnd.ms-excel
2. Форми на КФН към уведомление на консолидирана база за третото тримесечие на 2022 - Excel
370.5 KB
Отвори
.pdf
3. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ към уведомление на консолидирана база за третото тримесечие на 2022г
734.97 KB
Отвори
.pdf
4. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ НАРЕДБА № 2 към уведомление на консолидирана база за третото тримесечие на 2022
268.47 KB
Отвори
.pdf
5. Декларация по чл.100 ал.4
1.69 MB
Отвори
.pdf
Форми на КФН – PDF
547.52 KB
Отвори
.vnd.ms-excel
Форми на КФН – excel
.pdf
Пояснителни бележки
716.92 KB
Отвори
.pdf
Приложение 4 към Наредба 2
305.96 KB
Отвори
.pdf
Декларации от отговорните лица
221.23 KB
Отвори
.pdf
СПРАВКИ на консолидирана основа PDF
5.01 MB
Отвори
.vnd.ms-excel
СПРАВКИ на консолидирана основа XLSX
.pdf
КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
6.82 MB
Отвори
.pdf
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100о, ал. 4, т. 4
1.59 MB
Отвори
.pdf
КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
2.12 MB
Отвори
.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ НАРЕДБА № 2
1.62 MB
Отвори
.pdf
Индивидуален междинен финансов отчет към 30.6.2022
6.41 MB
Отвори
.pdf
Междинен доклад за дейността към 30.6.2022 – индивидуален
1.91 MB
Отвори
.vnd.ms-excel
Форми на КФН - към индивидуален финансов отчет към 30.6.2022 – Excel
.pdf
Форми на КФН - към индивидуален финансов отчет към 30.6.2022 – PDF
13.07 MB
Отвори
.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. към индивидуален финансов отчет към 30.6.2022
1.59 MB
Отвори
.pdf
Декларации по чл. 100 ал.4 – съставител на отчет
192.56 KB
Отвори
.pdf
Декларации по чл. 100 ал.4 – изп. Директор
1.52 MB
Отвори
.vnd.ms-excel
Форма на КФН към консолидирано уведомление Excel - 31.3.2022
354.5 KB
Отвори
.pdf
Форма на КФН към консолидирано уведомление PDF - 31.3.2022
1.65 MB
Отвори
.pdf
Пояснителни бележки към консолидирано уведомление - 31.3.2022
701.73 KB
Отвори
.pdf
Приложение № 4 от Наредба № 2 към консолидирано уведомление - 31.3.2022
250.68 KB
Отвори
.pdf
Декларация по чл. 100, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
1.51 MB
Отвори
.pdf
Форми на КФН – PDF
601.61 KB
Отвори
.vnd.ms-excel
Форми на КФН – Еxcel
.pdf
Пояснителни бележки
626.42 KB
Отвори
.pdf
Приложение 4 към Наредба 2
326.17 KB
Отвори
.pdf
Декларации от отговорните лица
262.09 KB
Отвори
.zip
Годишен консолидиран одитиран отчет на ТБСГ АД за 2021 г.
28.49 MB
Отвори
.pdf
Форми на КФН PDF
615.12 KB
Отвори
.vnd.ms-excel
Форми на КФН excel
906.5 KB
Отвори
.zip
Годишен одитиран отчет на ТБСГ АД за 2021 г
10.73 MB
Отвори
.pdf
Форми на КФН PDF
829.02 KB
Отвори
.vnd.ms-excel
Форми на КФН excel
695.5 KB
Отвори
.pdf
Форми на КФН към уведомление на консолидирана база за четвъртото тримесечие на 2021г - PDF
378.4 KB
Отвори
.vnd.ms-excel
Форми на КФН към уведомление на консолидирана база за четвъртото тримесечие на 2021г - Excel
.pdf
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ към уведомление на консолидирана база за четвърто тримесечие на 2021г
765.31 KB
Отвори
.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ НАРЕДБА № 2 към уведомление на консолидирана база за четвърто тримесечие на 2021г
285.18 KB
Отвори
.pdf
Декларация по чл.100 ал.4
232.66 KB
Отвори
.pdf
Форми на КФН – PDF
838.15 KB
Отвори
.vnd.ms-excel
Форми на КФН – excel
369.5 KB
Отвори
.pdf
Пояснителни бележки
672.79 KB
Отвори
.pdf
Приложение 4 към Наредба 2
298.22 KB
Отвори
.pdf
Пояснителни бележки
708.83 KB
Отвори
.pdf
Приложение 9
259.89 KB
Отвори
.pdf
Форма на КФН - PDF
383.09 KB
Отвори
.vnd.ms-excel
Формa на КФН - Excel
348.5 KB
Отвори
.vnd.ms-excel
Форми на КФН - към индивидуален финансов отчет към 30.09.2021 – Excel
379.5 KB
Отвори
.pdf
Форми на КФН - към индивидуален финансов отчет към 30.09.2021 – PDF
843.86 KB
Отвори
.pdf
Пояснителни Бележки
624.2 KB
Отвори
.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. към индивидуален финансов отчет към 30.09.2021
282.55 KB
Отвори
.pdf
Консолидиран междинен финансов отчет към 30.06.2021
1.35 MB
Отвори
.pdf
Консолидиран междинен доклад за дейността към 30.06.2021
733.78 KB
Отвори
.vnd.ms-excel
Форми на КФН - към консолидиран финансов отчет към 30.06.2021 – Excel
863.5 KB
Отвори
.pdf
Форми на КФН - към консолидиран финансов отчет към 30.06.2021 – PDF
423.12 KB
Отвори
.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. към консолидиран финансов отчет към 30.06.2021
255.19 KB
Отвори
.pdf
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014 към консолидиран финансов отчет към 30.06.2021
351.25 KB
Отвори
.pdf
Декларации по чл. 100 ал.4 – съставител на отчет
214.01 KB
Отвори
.pdf
Декларации по чл. 100 ал.4 – изп. директор
206.61 KB
Отвори
.pdf
Индивидуален междинен финансов отчет към 30.6.2021
1.53 MB
Отвори
.pdf
Междинен доклад за дейността към 30.6.2021 – индивидуален
580.6 KB
Отвори
.vnd.ms-excel
Форми на КФН - към индивидуален финансов отчет към 30.6.2021 – Excel
863.5 KB
Отвори
.pdf
Форми на КФН - към индивидуален финансов отчет към 30.6.2021 – PDF
788.29 KB
Отвори
.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. към индивидуален финансов отчет към 30.6.2021
251.07 KB
Отвори
.pdf
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014 към индивидуален финансов отчет към 30.6.2021
351.17 KB
Отвори
.pdf
Декларации по чл. 100 ал.4 – съставител на отчет
202.96 KB
Отвори
.pdf
Декларации по чл. 100 ал.4 – изп. директор
601.41 KB
Отвори
.vnd.ms-excel
Форма на КФН към консолидирано уведомление Excel - 31.3.2021
347.5 KB
Отвори
.pdf
Форма на КФН към консолидирано уведомление PDF - 31.3.2021
382.22 KB
Отвори
.pdf
Пояснителни бележки към консолидирано уведомление - 31.3.2021
685.02 KB
Отвори
.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 към консолидирано уведомление - 31.3.2021
262.31 KB
Отвори
.pdf
1.1. Форми на КФН - PDF
348.6 KB
Отвори
.vnd.ms-excel
1.2. Форми на КФН - Excel
370.5 KB
Отвори
.pdf
2. Пояснителни бележки
611.04 KB
Отвори
.pdf
3. Приложение 9
247.72 KB
Отвори
.pdf
1. Одиторски доклад към консолидиран финансов отчет за 2020
.pdf
2. Заверен от одитор консолидиран финансов отчет за 2020
3.77 MB
Отвори
.pdf
3. Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет
705.34 KB
Отвори
.pdf
4. Консолидиран годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2
1.42 MB
Отвори
.pdf
5. Декларация за корпоративно управление
607.34 KB
Отвори
.pdf
6. Декларации от отговорните в рамките на емитента лица по чл.100н, ал.4, т.3
726.41 KB
Отвори
.pdf
7.1. Декларации по чл. 100н ал.4, т.4 от ЗППЦК - ЙК
226.48 KB
Отвори
.pdf
7.2. Декларации по чл. 100н ал.4, т.4 от ЗППЦК - ИЖ
227.18 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
8.1. Форми на финансови отчети КФН - Excel
145.62 KB
Отвори
.pdf
8.2. Форми на финансови отчети КФН - PDF
415.94 KB
Отвори
.pdf
1. Одиторски доклад към индивидуален финансов отчет за 2020
2.03 MB
Отвори
.pdf
2. Заверен от одитор индивидуален финансов отчет за 2020
3.79 MB
Отвори
.pdf
3. Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет
1.33 MB
Отвори
.pdf
4. Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2
749.82 KB
Отвори
.pdf
5. Декларация за корпоративно управление
643.77 KB
Отвори
.pdf
6. Доклад по изпълнение на политиката за възнагражденията 2020
864.24 KB
Отвори
.pdf
7. Информация относно ТБСГ по Приложение 11 към Наредба 2
271.38 KB
Отвори
.pdf
8. Декларации от отговорните в рамките на емитента лица по чл.100н, ал.4, т.3
624.65 KB
Отвори
.pdf
9.1 Декларации по чл. 100н ал.4, т.4 от ЗППЦК
225.98 KB
Отвори
.pdf
9.2 Декларации по чл. 100н ал.4, т.4 от ЗППЦК
156.42 KB
Отвори
.vnd.ms-excel
10.1 Форми на финансови отчети на Комисията за финансов надзор
.pdf
10.2 Форми на финансови отчети на Комисията за финансов надзор
374.3 KB
Отвори
.pdf
Форми на КФН към консолидирано уведомление за четвърто тримесечие на 2020
359.15 KB
Отвори
.pdf
Пояснителни бележки към консолидирано уведомление за четвърто тримесечие на 2020
584.5 KB
Отвори
.pdf
Приложение 9 към консолидирано уведомление за четвърто тримесечие на 2020
298.42 KB
Отвори
.pdf
1. Уведомление за финансово състояние - Форми на КФН за четвърто тримесечие на 2020
357.54 KB
Отвори
.pdf
2. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ към уведомление на за четвърто тримесечие на 2020
573.44 KB
Отвори
.pdf
3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 към уведомление за четвърто тримесечие на 2020г
277.58 KB
Отвори
.pdf
Форми на КФН към уведомление на консолидирана база за трето тримесечие на 2020г
335.96 KB
Отвори
.pdf
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ към уведомление на консолидирана база за трето тримесечие на 2020г
573.37 KB
Отвори
.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 към уведомление на консолидирана база за трето тримесечие на 2020г
327.46 KB
Отвори
.pdf
Информация по приложение № 9 от наредба № 2 за трето тримесечие на 2020
269.54 KB
Отвори
.pdf
Пояснителни бележки към Уведомленение за финансово състояние към 30.9.2020
474.61 KB
Отвори
.pdf
Уведомление за финансово състояние към 30.09.2020 - индивидуално
356.62 KB
Отвори
.pdf
Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596_2014
376.46 KB
Отвори
.pdf
Приложение 9 към Наредба 2 на КФН
1.41 MB
Отвори
.vnd.ms-excel
Форми на КФН към консолидиран междинен отчет на ТБСГ към 30.06.2020
.pdf
Декларации по чл. 100н, ал. 4, от ЗППЦК - 1
213.07 KB
Отвори
.pdf
Декларации по чл. 100н, ал. 4, от ЗППЦК - 2
221.75 KB
Отвори
.pdf
Счетоводна политика и пояснителни бележки към консолидиран финансов отчет на ТБСГ към 30.06.2020г.
841.11 KB
Отвори
.pdf
Консолидиран финансов отчет на ТБСГ към 30.06.2020г.
483.9 KB
Отвори
.pdf
Консолидиран доклад за дейността на ТБСГ за шестмесечието, завършващо на 30.6.2020г, вкл. Допълнителна информация
724.75 KB
Отвори
.pdf
Financial Statements 30.06.2020 Telelink Business Services Group AD
1013.22 KB
Отвори
.pdf
Interim Management Report 30.06.2020 Telelink Business Services Group AD
628.11 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
5. Форми на КФН към шестмесечен отчет на ТБСГ към 30.06.2020
272.52 KB
Отвори
.pdf
1. Доклад за дейността на ТБСГ за шестмесечието, завършващо на 30.6.2020г, вкл. Допълнителна информация
741.63 KB
Отвори
.pdf
2. Финансов отчет на ТБСГ към 30.06.2020 г.
1.12 MB
Отвори
.pdf
3. Счетоводна политика и пояснителни бележки
527.93 KB
Отвори
.pdf
4. Декларации по чл. 100н, ал. 4, от ЗППЦК - 2
227.87 KB
Отвори
.pdf
4. Декларации по чл. 100н, ал. 4, от ЗППЦК - 1
223.28 KB
Отвори
.pdf
6. Приложение 9 към Наредба 2 на КФН
2.37 MB
Отвори
.pdf
7. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596_2014
346.26 KB
Отвори
.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 към уведомление на консолидирана база за първо тримесечие на 2020г
257.54 KB
Отвори
.pdf
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ към уведомление на консолидирана база за първо тримесечие на 2020г
484.46 KB
Отвори
.vnd.ms-excel
Форми на КФН към уведомление на консолидирана база за първо тримесечие на 2020г
335.5 KB
Отвори
.vnd.ms-excel
Уведомлението за финансово състояния - Форма на КФН първо тримесечие на 2020 /индивидуално/
371.5 KB
Отвори
.pdf
Пояснителни бележки
386.1 KB
Отвори
.pdf
Приложение 9 от Наредба № 2 от 17.09.2003г
172.34 KB
Отвори
.pdf
Декларация за корпоративно управление на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД съгласно чл.100Н, ал.8 от ЗППЦК – към консолидиран отчет
3.26 MB
Отвори
.vnd.ms-excel
Форми на КФН към годишен консолидиран отчет на ТБСГ към 31.12.2019
854.5 KB
Отвори
.pdf
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
456.07 KB
Отвори
.pdf
Консолидиран финансов отчет на ТБСГ за 2019г.
2.52 MB
Отвори
.pdf
Годишен консолидиран доклад за дейността на ТБСГ за 2019г, Допълнителна информация по Раздел VI А от Приложение № 10 на Наредба № 2 на КФН
2.36 MB
Отвори
.pdf
Доклад на независим одитор към консолидиран финансов отчет на ТБСГ за 2019г
331.41 KB
Отвори
.vnd.ms-excel
Форми на КФН към годишен отчет към 31.12.2019
895.5 KB
Отвори
.pdf
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
457.71 KB
Отвори
.pdf
Приложение № 11 към чл.32, ал.1, т.4, чл.35, ал.1.т.5 и чл.41, ал.1, т.4 от Наредба № 2 на КФН.
.pdf
Декларация за корпоративно управление на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД съгласно чл.100Н, ал.8 от ЗППЦК
6.73 MB
Отвори
.pdf
Годишен доклад за дейността, Индивидуален финансов отчет, Допълнителна информация по Раздел VI А
2.44 MB
Отвори
.pdf
Combined Annual Financial Statements of Telelink Business Services Group AD as of December 31 2018
1.32 MB
Отвори
.pdf
Приложение 9 на консолидирана база
2.19 MB
Отвори
.pdf
Пояснителни бележки на консолидирана база
7.19 MB
Отвори
.vnd.ms-excel
Консолидирано уведомление на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД - Форма на КФН
342.5 KB
Отвори
.pdf
Приложение № 9 от Наредба № 2 от 17.09.2003г
206.23 KB
Отвори
.pdf
Пояснителни бележки
404.64 KB
Отвори
.vnd.ms-excel
Уведомление за финансово състояние на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД - Форма на КФН -
909.5 KB
Отвори
.pdf
Комбиниран междинен финансов отчет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към 30.06.2019 г -
6.03 MB
Отвори
.pdf
Комбиниран годишен финансов отчет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към 31.12.2018 г.
3.42 MB
Отвори