Финансови отчети

Сортирай документите по година:

  • Консолидирани

  • Индивидуални

.pdf
Информация по приложение № 9 от наредба № 2 за трето тримесечие на 2020
269.54 KB
Отвори
.pdf
Пояснителни бележки към Уведомленение за финансово състояние към 30.9.2020
474.61 KB
Отвори
.pdf
Уведомление за финансово състояние към 30.09.2020 - индивидуално
356.62 KB
Отвори
.pdf
Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596_2014
376.46 KB
Отвори
.pdf
Приложение 9 към Наредба 2 на КФН
1.41 MB
Отвори
.vnd.ms-excel
Форми на КФН към консолидиран междинен отчет на ТБСГ към 30.06.2020
.pdf
Декларации по чл. 100н, ал. 4, от ЗППЦК - 1
213.07 KB
Отвори
.pdf
Декларации по чл. 100н, ал. 4, от ЗППЦК - 2
221.75 KB
Отвори
.pdf
Счетоводна политика и пояснителни бележки към консолидиран финансов отчет на ТБСГ към 30.06.2020г.
841.11 KB
Отвори
.pdf
Консолидиран финансов отчет на ТБСГ към 30.06.2020г.
483.9 KB
Отвори
.pdf
Консолидиран доклад за дейността на ТБСГ за шестмесечието, завършващо на 30.6.2020г, вкл. Допълнителна информация
724.75 KB
Отвори
.pdf
Financial Statements 30.06.2020 Telelink Business Services Group AD
1013.22 KB
Отвори
.pdf
Interim Management Report 30.06.2020 Telelink Business Services Group AD
628.11 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
5. Форми на КФН към шестмесечен отчет на ТБСГ към 30.06.2020
272.52 KB
Отвори
.pdf
1. Доклад за дейността на ТБСГ за шестмесечието, завършващо на 30.6.2020г, вкл. Допълнителна информация
741.63 KB
Отвори
.pdf
2. Финансов отчет на ТБСГ към 30.06.2020 г.
1.12 MB
Отвори
.pdf
3. Счетоводна политика и пояснителни бележки
527.93 KB
Отвори
.pdf
4. Декларации по чл. 100н, ал. 4, от ЗППЦК - 2
227.87 KB
Отвори
.pdf
4. Декларации по чл. 100н, ал. 4, от ЗППЦК - 1
223.28 KB
Отвори
.pdf
6. Приложение 9 към Наредба 2 на КФН
2.37 MB
Отвори
.pdf
7. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596_2014
346.26 KB
Отвори
.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 към уведомление на консолидирана база за първо тримесечие на 2020г
257.54 KB
Отвори
.pdf
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ към уведомление на консолидирана база за първо тримесечие на 2020г
484.46 KB
Отвори
.vnd.ms-excel
Форми на КФН към уведомление на консолидирана база за първо тримесечие на 2020г
335.5 KB
Отвори
.vnd.ms-excel
Уведомлението за финансово състояния - Форма на КФН първо тримесечие на 2020 /индивидуално/
371.5 KB
Отвори
.pdf
Пояснителни бележки
386.1 KB
Отвори
.pdf
Приложение 9 от Наредба № 2 от 17.09.2003г
172.34 KB
Отвори
.pdf
Декларация за корпоративно управление на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД съгласно чл.100Н, ал.8 от ЗППЦК – към консолидиран отчет
3.26 MB
Отвори
.vnd.ms-excel
Форми на КФН към годишен консолидиран отчет на ТБСГ към 31.12.2019
854.5 KB
Отвори
.pdf
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
456.07 KB
Отвори
.pdf
Консолидиран финансов отчет на ТБСГ за 2019г.
2.52 MB
Отвори
.pdf
Годишен консолидиран доклад за дейността на ТБСГ за 2019г, Допълнителна информация по Раздел VI А от Приложение № 10 на Наредба № 2 на КФН
2.36 MB
Отвори
.pdf
Доклад на независим одитор към консолидиран финансов отчет на ТБСГ за 2019г
331.41 KB
Отвори
.vnd.ms-excel
Форми на КФН към годишен отчет към 31.12.2019
895.5 KB
Отвори
.pdf
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
457.71 KB
Отвори
.pdf
Приложение № 11 към чл.32, ал.1, т.4, чл.35, ал.1.т.5 и чл.41, ал.1, т.4 от Наредба № 2 на КФН.
.pdf
Декларация за корпоративно управление на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД съгласно чл.100Н, ал.8 от ЗППЦК
6.73 MB
Отвори
.pdf
Годишен доклад за дейността, Индивидуален финансов отчет, Допълнителна информация по Раздел VI А
2.44 MB
Отвори
.pdf
Combined Annual Financial Statements of Telelink Business Services Group AD as of December 31 2018
1.32 MB
Отвори
.pdf
Приложение 9 на консолидирана база
2.19 MB
Отвори
.pdf
Пояснителни бележки на консолидирана база
7.19 MB
Отвори
.vnd.ms-excel
Консолидирано уведомление на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД - Форма на КФН
342.5 KB
Отвори
.pdf
Приложение № 9 от Наредба № 2 от 17.09.2003г
206.23 KB
Отвори
.pdf
Пояснителни бележки
404.64 KB
Отвори
.vnd.ms-excel
Уведомление за финансово състояние на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД - Форма на КФН -
909.5 KB
Отвори
.pdf
Комбиниран междинен финансов отчет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към 30.06.2019 г -
6.03 MB
Отвори
.pdf
Комбиниран годишен финансов отчет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към 31.12.2018 г.
3.42 MB
Отвори