Общи събрания на акционерите

Сортирай документите по година:

  • Редовно

  • Извънредно I

  • Извънредно II

.pdf
„Протокол от проведено ИОСА на 21.09.2022“
.pdf
ИНСТРУКЦИЯ - за достъп до онлайн сесията на общото събрание на ТБСГ АД 21.09.2022
2.06 MB
Отвори
.pdf
I. 1. Протокол от заседение на НС
1.39 MB
Отвори
.pdf
I. 2. ПОКАНА
1.92 MB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
I. 3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
111.75 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
I. 4. ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ
111.94 KB
Отвори
.pdf
I. 5. Правила за гласуване чрез пълномощник
199.5 KB
Отвори
.pdf
I. 6. Правила за гласуване чрез кореспонденция
235.19 KB
Отвори
.pdf
II. 2. МЕЖДИНЕН ДИВИДЕНТ НА БАЗА 6-МЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
1000.95 KB
Отвори
.pdf
II. 4. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 116
17.55 KB
Отвори
.pdf
II. 4. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 237 БН
14.32 KB
Отвори
.pdf
II. 4. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 237 ХвХ
17.93 KB
Отвори
.pdf
II. 4. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 237 ИЕ
74.86 KB
Отвори
.pdf
II. 4. Свидетелство за съдимост на БН
61.91 KB
Отвори
.pdf
II. 4. Свидетелство за съдимост на ХвХ
222.41 KB
Отвори
.pdf
II. 4. Свидетелство за съдимост на ИЕ
28.25 KB
Отвори
.pdf
Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции
282.91 KB
Отвори
.pdf
ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
172.17 KB
Отвори
.pdf
Протокол от редовно общо събрание на акционерите на ТБСГ АД – 29.06.2022
6.36 MB
Отвори
.pdf
ИНСТРУЦИЯ - за достъп до онлайн сесията на общото събрание на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД – 29.06.2022
2.06 MB
Отвори
.pdf
I. Писмени материали по чл. 224 от ТЗ - РОСА 29.06.2022
218.8 KB
Отвори
.pdf
I. 1-4. Индивидуален годишен доклад за дейността, годишен финансов отчет, доклад да изпълнение на политиката за възнаграждения на членове на НС
3.45 MB
Отвори
.pdf
I. 10. Доклад за дейността на Директор на връзки с инвеститорите за 2021
508.7 KB
Отвори
.pdf
I. 11. Доклад на Одитния комитет за 2021г
.pdf
I. 13a. Автобиография - нов член на НС
129.32 KB
Отвори
.pdf
I. 13b. Свидетелство за съдимост - нов член на НС
2.67 MB
Отвори
.pdf
II.1. Покана за свикване на Общо събрание - 29.06.2022
1.85 MB
Отвори
.pdf
II.2. Протокол от заседение на НС от 13.05.2022
1.96 MB
Отвори
.pdf
II.3. Протокол от заседение на НС от 17.05.2022
2.74 MB
Отвори
.pdf
III.1. Правила за гласуване чрез пълномощник
199.5 KB
Отвори
.pdf
III.2. Правила за гласуване чрез кореспонденция
235.19 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
III.3. Пълномощно за гласуване (образец) 29.06.2022
46.18 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
III.4. Декларация за гласуване чрез кореспонденция 29.06.2022
47.81 KB
Отвори
.pdf
Протокол от ИОСА на ТБСГ, проведено на 11.04.2022 г.
4.17 MB
Отвори
.pdf
Инструкции за достъп до онлайн сесията на общото събрание на ТБСГ
2.06 MB
Отвори
.pdf
I.1. Мотивиран доклад по чл.114А от ЗППЦК относно сключване на договори със свързани лица
26.03 MB
Отвори
.pdf
I.2. Мотивиран доклад по чл.114 от ЗППЦК относно издаване на гаранции за изпълнени на ангажименти на дъщерните дружества
2.66 MB
Отвори
.pdf
II.1. Покана за свикване на извънредно ОСА
.pdf
II.2. Протокол от заседание на УС
841.62 KB
Отвори
.pdf
III.1. Правила за гласуване чрез пълномощник
199.5 KB
Отвори
.pdf
III.2. Правила за гласуване чрез кореспонденция
235.19 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
III.3. Пълномощно за гласуване (образец)
45.51 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
III.4. Декларация за гласуване чрез кореспонденция
45.14 KB
Отвори
.pdf
Протокол от Извънредно Общо събрание на акционерите от 14.09.2021
1.67 MB
Отвори
.pdf
Онлайн излъчване на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“
109.26 KB
Отвори
.pdf
ИНСТРУКЦИИ ЗА ДОСТЪП ДО ОНЛАЙН СЕСИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНO ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ТБСГ АД – 14.09.2021
1.53 MB
Отвори
.pdf
I.1.Писмени материали по чл. 224 от ТЗ
334.54 KB
Отвори
.pdf
I.2.Доклад по чл. 115 от ЗППЦК, относно изплащане на междинен дивидент
313.18 KB
Отвори
.pdf
I.3.Мотивиран доклад по чл. 114 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба в на КФН, относно сключване на договор за паричен заем
272.7 KB
Отвори
.pdf
I.4.Политика за възнагражденията на членовете на НС и УС
568.27 KB
Отвори
.pdf
I.5.Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции
279.37 KB
Отвори
.pdf
II.1.Покана за свикване на извънредно ОСА
1.95 MB
Отвори
.pdf
II.2.Протокол от заседание на НС
541.27 KB
Отвори
.pdf
II.3.Протокол от заседание на УС
282.12 KB
Отвори
.pdf
III.1.Правила за гласуване чрез пълномощник
199.5 KB
Отвори
.pdf
III.2.Правила за гласуване чрез кореспонденция
235.19 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
III.3.Пълномощно за гласуване (образец)
203.32 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
III.4.Декларация за гласуване чрез кореспонденция
187.13 KB
Отвори
.pdf
Протокол на мандатната комисия – РОСА на ТБСГ – 21.6.2021
531.58 KB
Отвори
.pdf
Протокол от Редовното общо събрание на акционерите на ТБСГ АД, проведено на 21.06.2021г
3.94 MB
Отвори
.pdf
ИНСТРУКЦИИ ЗА ДОСТЪП ДО ОНЛАЙН СЕСИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС АД
1.51 MB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
ЗАЯВЛЕНИЕ за онлайн достъп до излъчването на Общо събрание на акционерите
42.37 KB
Отвори
.pdf
1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2020 г.
749.82 KB
Отвори
.pdf
2. Доклад на независимия одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.
2.17 MB
Отвори
.pdf
3. Одитиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.
3.79 MB
Отвори
.pdf
4. Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2020 г.
12.4 MB
Отвори
.pdf
5. Консолидиран годишен доклад за дейността на дружеството през 2020 г.
1.43 MB
Отвори
.pdf
6. Доклад на независимия одитор за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.
2.49 MB
Отвори
.pdf
7. Одитиран консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.
4.08 MB
Отвори
.pdf
8-9. Предложение на УС за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 г. и допълване на Фонд „Резервен“
295.94 KB
Отвори
.pdf
11. Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.
9.61 MB
Отвори
.pdf
12. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.
3.21 MB
Отвори
.pdf
Правила за гласуване чрез пълномощник
199.5 KB
Отвори
.pdf
Правила за гласуване чрез кореспонденция
235.19 KB
Отвори
.
II.1. Протокол от заседание на Надзорния съвет за свикване на РОСА на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД
.pdf
II.2. Покана за свикване на РОСА на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД
1.85 MB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
II.3. Пълномощно – образец за представляване на акционер на РОСА
47.67 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
II.4. Декларация за гласуване чрез кореспонденция – образец за РОСА;
49.23 KB
Отвори
.pdf
Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите на ТБСГ - 10.12.2020
2.07 MB
Отвори
.pdf
Протокол на мандатната комисия
510.55 KB
Отвори
.pdf
1. Покана за ИОСА за 10.12.2020г.
1.88 MB
Отвори
.pdf
2. Протокол от заседание на УС на ТБСГ от 29.10.2020г.
3.33 MB
Отвори
.pdf
3. Писмени материали за ИОСА за 10.12.2020г
107.77 KB
Отвори
.pdf
4. Политика за възнагражденията – проект с промени
494.95 KB
Отвори
.pdf
5. Правила за гласуване чрез пълномощник – ИОСА 10.12.2020
161.07 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
6. Образец на пълномощно - ИОСА 10.12.2020
44.17 KB
Отвори
.pdf
7. Правила за гласуване чрез кореспонденция – ИОСА 10.12.2020
163.23 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
8. Декларация за гласуване чрез кореспонденция – ИОСА 10.12.2020
43.95 KB
Отвори
.pdf
Протокол от Общо събрание на акционерите_ТБСГ_10.09.2020
1.95 MB
Отвори
.pdf
Покана ОС ТБСГ 10092020 - EN
2.02 MB
Отвори
.pdf
Протокол НС ТБСГ за свикване на ОСА на 10092020
1.83 MB
Отвори
.pdf
Правила за гласуване чрез пълномощник
117.63 KB
Отвори
.pdf
Покана ОС ТБСГ 10092020
1.92 MB
Отвори
.pdf
Образец на пълномощно ОС ТБСГ 10092020
239.73 KB
Отвори
.pdf
Писмени материали ТБСГ ОСА 10092020
297.01 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.20 - Проект на Политика за възнагражденията
475.66 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.22 - Схема за предоставяне на възнаграждение под формата акции
222.57 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.18 - Предложение на УС ТБСГ
109.13 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.19 - Предложение на УС ТБСГ
155.85 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.17 - Протокол УС ТБСГ
1.13 MB
Отвори
.pdf
Материали по т.17 - Доклад УС ТБСГ
.pdf
Материали по т.15 - Мотивиран доклад
.pdf
Материали по т.14 - Мотивиран доклад
2.38 MB
Отвори
.pdf
Материали по т.13 - Мотивиран доклад
1.72 MB
Отвори
.pdf
Материали по т.10 - Декларация Елвира Димитрова
350.76 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.10 - Декларация Йорданка Кленовска
182.25 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.10 - Декларация Анелия Тумбева
339.18 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.10 - CV ЙОРДАНКА КЛЕНОВСКА
178.63 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.10 - CV АНЕЛИЯ ТУМБЕВА
147.73 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.10 - CV ЕЛВИРА ДИМИТРОВА
175.08 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.9 - Проект на Статут на одитния комитет на ТБСГ
211.42 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.8 - Доклад ДВИ
805.84 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.6 - Протокол УС ТБСГ
2.03 MB
Отвори
.pdf
Протокол на мандатната комисия
289.19 KB
Отвори
.pdf
Списък на акционерите, присъствали или представлявани на ИОСА
793.71 KB
Отвори
.pdf
Протокол от проведено Извънредно общо събрание на акционерите – 30.6.2020
7.04 MB
Отвори
.pdf
1. Покана за ИОСА за 30.06.2020г.
2.32 MB
Отвори
.pdf
2. Протокол от заседание на УС на ТБСГ от 22.05.2020г.
556.13 KB
Отвори
.pdf
3. Писмени материали за ИОСА за 30.06.2020г.
283.42 KB
Отвори
.pdf
4. Мотивиран доклад от УС на ТБСГ
390.44 KB
Отвори
.pdf
5. Правила за гласуване чрез пълномощно
51.09 KB
Отвори
.pdf
6. Пълномощно – образец
128.65 KB
Отвори