Общи събрания на акционерите

Сортирай документите по година:

  • Редовно

  • Извънредно I

  • Извънредно II

.pdf
Протокол от Извънредно Общо събрание на акционерите от 14.09.2021
1.67 MB
Отвори
.pdf
Онлайн излъчване на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“
109.26 KB
Отвори
.pdf
ИНСТРУКЦИИ ЗА ДОСТЪП ДО ОНЛАЙН СЕСИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНO ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ТБСГ АД – 14.09.2021
1.53 MB
Отвори
.pdf
I.1.Писмени материали по чл. 224 от ТЗ
334.54 KB
Отвори
.pdf
I.2.Доклад по чл. 115 от ЗППЦК, относно изплащане на междинен дивидент
313.18 KB
Отвори
.pdf
I.3.Мотивиран доклад по чл. 114 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба в на КФН, относно сключване на договор за паричен заем
272.7 KB
Отвори
.pdf
I.4.Политика за възнагражденията на членовете на НС и УС
568.27 KB
Отвори
.pdf
I.5.Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции
279.37 KB
Отвори
.pdf
II.1.Покана за свикване на извънредно ОСА
1.95 MB
Отвори
.pdf
II.2.Протокол от заседание на НС
541.27 KB
Отвори
.pdf
II.3.Протокол от заседание на УС
282.12 KB
Отвори
.pdf
III.1.Правила за гласуване чрез пълномощник
199.5 KB
Отвори
.pdf
III.2.Правила за гласуване чрез кореспонденция
235.19 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
III.3.Пълномощно за гласуване (образец)
203.32 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
III.4.Декларация за гласуване чрез кореспонденция
187.13 KB
Отвори
.pdf
Протокол на мандатната комисия – РОСА на ТБСГ – 21.6.2021
531.58 KB
Отвори
.pdf
Протокол от Редовното общо събрание на акционерите на ТБСГ АД, проведено на 21.06.2021г
3.94 MB
Отвори
.pdf
ИНСТРУКЦИИ ЗА ДОСТЪП ДО ОНЛАЙН СЕСИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС АД
1.51 MB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
ЗАЯВЛЕНИЕ за онлайн достъп до излъчването на Общо събрание на акционерите
42.37 KB
Отвори
.pdf
1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2020 г.
749.82 KB
Отвори
.pdf
2. Доклад на независимия одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.
2.17 MB
Отвори
.pdf
3. Одитиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.
3.79 MB
Отвори
.pdf
4. Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2020 г.
12.4 MB
Отвори
.pdf
5. Консолидиран годишен доклад за дейността на дружеството през 2020 г.
1.43 MB
Отвори
.pdf
6. Доклад на независимия одитор за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.
2.49 MB
Отвори
.pdf
7. Одитиран консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.
4.08 MB
Отвори
.pdf
8-9. Предложение на УС за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 г. и допълване на Фонд „Резервен“
295.94 KB
Отвори
.pdf
11. Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.
9.61 MB
Отвори
.pdf
12. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.
3.21 MB
Отвори
.pdf
Правила за гласуване чрез пълномощник
199.5 KB
Отвори
.pdf
Правила за гласуване чрез кореспонденция
235.19 KB
Отвори
.
II.1. Протокол от заседание на Надзорния съвет за свикване на РОСА на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД
.pdf
II.2. Покана за свикване на РОСА на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД
1.85 MB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
II.3. Пълномощно – образец за представляване на акционер на РОСА
47.67 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
II.4. Декларация за гласуване чрез кореспонденция – образец за РОСА;
49.23 KB
Отвори
.pdf
Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите на ТБСГ - 10.12.2020
2.07 MB
Отвори
.pdf
Протокол на мандатната комисия
510.55 KB
Отвори
.pdf
1. Покана за ИОСА за 10.12.2020г.
1.88 MB
Отвори
.pdf
2. Протокол от заседание на УС на ТБСГ от 29.10.2020г.
3.33 MB
Отвори
.pdf
3. Писмени материали за ИОСА за 10.12.2020г
107.77 KB
Отвори
.pdf
4. Политика за възнагражденията – проект с промени
494.95 KB
Отвори
.pdf
5. Правила за гласуване чрез пълномощник – ИОСА 10.12.2020
161.07 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
6. Образец на пълномощно - ИОСА 10.12.2020
44.17 KB
Отвори
.pdf
7. Правила за гласуване чрез кореспонденция – ИОСА 10.12.2020
163.23 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
8. Декларация за гласуване чрез кореспонденция – ИОСА 10.12.2020
43.95 KB
Отвори
.pdf
Протокол от Общо събрание на акционерите_ТБСГ_10.09.2020
1.95 MB
Отвори
.pdf
Покана ОС ТБСГ 10092020 - EN
2.02 MB
Отвори
.pdf
Протокол НС ТБСГ за свикване на ОСА на 10092020
1.83 MB
Отвори
.pdf
Правила за гласуване чрез пълномощник
117.63 KB
Отвори
.pdf
Покана ОС ТБСГ 10092020
1.92 MB
Отвори
.pdf
Образец на пълномощно ОС ТБСГ 10092020
239.73 KB
Отвори
.pdf
Писмени материали ТБСГ ОСА 10092020
297.01 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.20 - Проект на Политика за възнагражденията
475.66 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.22 - Схема за предоставяне на възнаграждение под формата акции
222.57 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.18 - Предложение на УС ТБСГ
109.13 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.19 - Предложение на УС ТБСГ
155.85 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.17 - Протокол УС ТБСГ
1.13 MB
Отвори
.pdf
Материали по т.17 - Доклад УС ТБСГ
.pdf
Материали по т.15 - Мотивиран доклад
.pdf
Материали по т.14 - Мотивиран доклад
2.38 MB
Отвори
.pdf
Материали по т.13 - Мотивиран доклад
1.72 MB
Отвори
.pdf
Материали по т.10 - Декларация Елвира Димитрова
350.76 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.10 - Декларация Йорданка Кленовска
182.25 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.10 - Декларация Анелия Тумбева
339.18 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.10 - CV ЙОРДАНКА КЛЕНОВСКА
178.63 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.10 - CV АНЕЛИЯ ТУМБЕВА
147.73 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.10 - CV ЕЛВИРА ДИМИТРОВА
175.08 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.9 - Проект на Статут на одитния комитет на ТБСГ
211.42 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.8 - Доклад ДВИ
805.84 KB
Отвори
.pdf
Материали по т.6 - Протокол УС ТБСГ
2.03 MB
Отвори
.pdf
Протокол на мандатната комисия
289.19 KB
Отвори
.pdf
Списък на акционерите, присъствали или представлявани на ИОСА
793.71 KB
Отвори
.pdf
Протокол от проведено Извънредно общо събрание на акционерите – 30.6.2020
7.04 MB
Отвори
.pdf
1. Покана за ИОСА за 30.06.2020г.
2.32 MB
Отвори
.pdf
2. Протокол от заседание на УС на ТБСГ от 22.05.2020г.
556.13 KB
Отвори
.pdf
3. Писмени материали за ИОСА за 30.06.2020г.
283.42 KB
Отвори
.pdf
4. Мотивиран доклад от УС на ТБСГ
390.44 KB
Отвори
.pdf
5. Правила за гласуване чрез пълномощно
51.09 KB
Отвори
.pdf
6. Пълномощно – образец
128.65 KB
Отвори