Общи събрания на акционерите

Сортирай документите по година:

  • Редовно

  • Извънредно I

  • Извънредно II

.pdf
Протокол от редовно общо събрание на акционерите на ТБСГ АД – 29.06.2022
6.36 MB
Отвори
.pdf
ИНСТРУЦИЯ - за достъп до онлайн сесията на общото събрание на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД – 29.06.2022
2.06 MB
Отвори
.pdf
I. Писмени материали по чл. 224 от ТЗ - РОСА 29.06.2022
218.8 KB
Отвори
.pdf
I. 1-4. Индивидуален годишен доклад за дейността, годишен финансов отчет, доклад да изпълнение на политиката за възнаграждения на членове на НС
3.45 MB
Отвори
.pdf
I. 10. Доклад за дейността на Директор на връзки с инвеститорите за 2021
508.7 KB
Отвори
.pdf
I. 11. Доклад на Одитния комитет за 2021г
.pdf
I. 13a. Автобиография - нов член на НС
129.32 KB
Отвори
.pdf
I. 13b. Свидетелство за съдимост - нов член на НС
2.67 MB
Отвори
.pdf
II.1. Покана за свикване на Общо събрание - 29.06.2022
1.85 MB
Отвори
.pdf
II.2. Протокол от заседение на НС от 13.05.2022
1.96 MB
Отвори
.pdf
II.3. Протокол от заседение на НС от 17.05.2022
2.74 MB
Отвори
.pdf
III.1. Правила за гласуване чрез пълномощник
199.5 KB
Отвори
.pdf
III.2. Правила за гласуване чрез кореспонденция
235.19 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
III.3. Пълномощно за гласуване (образец) 29.06.2022
46.18 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
III.4. Декларация за гласуване чрез кореспонденция 29.06.2022
47.81 KB
Отвори
.pdf
Протокол от ИОСА на ТБСГ, проведено на 11.04.2022 г.
4.17 MB
Отвори
.pdf
Инструкции за достъп до онлайн сесията на общото събрание на ТБСГ
2.06 MB
Отвори
.pdf
I.1. Мотивиран доклад по чл.114А от ЗППЦК относно сключване на договори със свързани лица
26.03 MB
Отвори
.pdf
I.2. Мотивиран доклад по чл.114 от ЗППЦК относно издаване на гаранции за изпълнени на ангажименти на дъщерните дружества
2.66 MB
Отвори
.pdf
II.1. Покана за свикване на извънредно ОСА
.pdf
II.2. Протокол от заседание на УС
841.62 KB
Отвори
.pdf
III.1. Правила за гласуване чрез пълномощник
199.5 KB
Отвори
.pdf
III.2. Правила за гласуване чрез кореспонденция
235.19 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
III.3. Пълномощно за гласуване (образец)
45.51 KB
Отвори
.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
III.4. Декларация за гласуване чрез кореспонденция
45.14 KB
Отвори