Извънредно Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, с онлайн излъчване – 21 септември 2022