Уведомление за публикуван индивидуален отчет на ТБСГ АД към 30.06.2022г на английски