„Уведомление за взето решение за разпределяне на дивидент, съгл. чл.115в, ал.4 от ЗППЦК “