„Уведомление за взето решение за разпределяне на дивидент, съгл. чл.115в, ал.4 от ЗППЦК “
Достъп до онлайн излъчване на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“
Извънредно Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, с онлайн излъчване – 21 септември 2022
„Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД – дъщерно дружество на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД,  като участник в консорциум „СИСТЕЛ“ ДЗЗД подписа договор за доставка на оборудване
КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  (НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)
Уведомление за публикуван индивидуален отчет на ТБСГ АД към 30.06.2022г на английски
Уведомление за обратно изкупени акции към 21.07.2022
Уведомление за обратно изкупени акции към 01.07.2022
Достъп до онлайн излъчване на Редовно Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“