Уведомление за обратно изкупените акции към 19.10.2020
Уведомление във връзка с чл.111, ал.8 за обратно изкупените акции към 16.10.2020г
Уведомление за обратно изкупени акции към 09.10.2020г.
Уведомление за обратно изкупени акции към 02.10.2020г.
Уведомление относно решение на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД от 29.9.2020г за определяне на начална дата за изплащане на годишен и шестмесечен дивидент и избор на банка, чрез която ще се изплащат дивиденти на акционери, с лични сметки в Централен депозитар
Уведомление по чл. 17, параграф 1 от Регламент 596/2014 относно успешно приключване на втори транш от публичното предлагане на акции
Уведомленията по чл. 148Б от ЗППЦК, относно получени уведомления по чл.145 от ЗППЦК за значително дялово участие в капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014 за сключени сделки от лица с ръководни функции
Уведомление за обратно изкупени акции – 18.9.2020