Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД дебютира на Българска фондова борса на 8 юни – Прессъобщение 2.6.20.
Презентация на консолидираните резултати на ТБСГ  към 31.03.2020г
Актуализирана процедура за продажба на акции – ТБСГ
Уведомление относно сключен от дъщерното дружество “Телелинк Бизнес Сървисис” ЕАД анекс към договор с “Уникредит Булбанк” АД
Уведомление относно отлагане публикуването на уведомление за финансовото състояние на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД за първо тримесечие на 2020 г.
Уведомление относно отлагане на публикуването на Консолидиран годишен финансов отчет на Групата за 2019 г.
Уведомление относно извършена доставка на услуги от „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД като участник в Консорциум „СисТел“ ДЗЗД
Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД подписа Анекс към Договор за краткосрочно финансиране с Уникредит Булбанк АД