Уведомление за публикуван индивидуален отчет на ТБСГ АД към 30.06.2022г на английски
Уведомление за обратно изкупени акции към 21.07.2022
Уведомление за обратно изкупени акции към 01.07.2022
Достъп до онлайн излъчване на Редовно Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“
Редовно Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, с онлайн излъчване – 29 юни 2022
Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД разпределя дивидент към Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД
Уведомление за обратно изкупени акции, съгл. чл. 17, пар. 1 от Регламент 596/2014 г. и чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК
Проведено дигитално събитие: ТБС Груп – Финансов преглед на Q1/2022г
Уведомление за обратно изкупени акции, съгл. чл. 17, пар. 1 от Регламент 596/2014 г. и чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК