Общи условия за използване на сайта на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД

Общи разпоредби

 • Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с Потребителите на сайта на акционерно дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД .
 • Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да ползвате уебсайта на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД. Тези Oбщи условия представляват ДОГОВОР между Вас и „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, с който получавате правото да използвате услугите на сайта при спазване на условията по-долу.
 • Всяко лице, наричано за краткост „потребител“, получило достъп до уеб сайт с адрес: https://www.tbs.tech/, наричан по-нататък „сайт“, и до информацията и услугите в него, наричани за краткост „Съдържание“, което предлага „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, се съгласява и приема следните Общи условия за ползване на този сайт.
 • Потребителят, използващ този сайт, се задължава да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. При несъгласие с Oбщите условия Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта. Доставчикът не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите условия.

Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД.
 • „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД се намира в договорни отношения и от името на което „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани Потребители на сайта, които са дали съгласи’ето си за това.
 • „Електронна препратка” е връзка, обозначена в сайта на дружеството, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • „Сайт” е сайта на дружеството, което представлява обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, Електронни препратки или други материали и ресурси.
 • „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 • „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
 • „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
 • „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

Общи условия за ползване на сайта

 • Потребителят има право да използва този сайт, както информацията и материалите, съдържащи се в него, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и да ограничава достъпа до този сайт на трета страна.
 • Ползването на сайта е по инициатива, желание и за сметка на Потребителя, при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляря на авторското право – „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД или трета страна.

На потребителя е забранено следното:

 • Да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), публикува, изпраща (по какъвто и да е начин), заема, продава, създава вторични материали на базата на съдържанието в сайта, да използва с търговска цел или да разпространява по какъвто и да е друг начин никакъв елемент от съдържанието на този сайт, без предварително писмено разрешение от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД.
 • Да използва неправомерно сайта или съдържанието в него (в т.ч., но не само, изпращане или предаване на материали със заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, нарушаващо конкуренцията, оклеветяващо, неприлично или друг вид незаконно съдържание или каквито и да са материали, които представляват или подбуждат поведение, което може да бъде квалифицирано като престъпление, да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин да наруши законите на Република България).
 • Изрично не се разрешава използването на какъвто и да е софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране/сваляне на съдържанието в сайта.
 • Да използва сайта, за да получи неоторизиран достъп до други компютърни и информационни системи или мрежи.
 • С оглед периодичното допълване и актуализация на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от дружеството. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.
 • При извършване на промени в Общите условия, дружеството ги довежда до знанието на потребителите чрез публикуването им на Уебсайта. Дружеството предоставя на потребителите двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.

Органичаване на отговорността

 • Пълното съдържание на сайта се предоставя „такова, каквото е“. „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е предприело всички необходими мерки да гарантира достоверността, истинността и пълнотата на информацията тук, както и отсъствието на подвеждащи данни.
 • Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на дружеството, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на дружеството
 • Използването на сайта, както и действията, които потребителят предприема вследствие на това, са отговорност изцяло на потребителя.
 • При никакви обстоятелства „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, нейните служители, мениджъри, доставчици, или други трети лица, споменати на този сайт или участвали в неговото създаване, не носят отговорност за каквито и да са щети (в това число, но не само, преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани или произтекли от използването, невъзможността да бъде използван или липсата на достъп до сайта или на материал, публикуван в него, както и боравенето с него или на други сайтове, към които този сайт препраща, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от основанието и липсата на предупреждение за евентуалното възникване на вреди и дори и когато „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е било уведомен за вероятността от настъпване на подобни щети.
 • В случаите извън посочените тук, отговорността на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД се ограничава до максимално допустимата степен, разрешена от законите на Република България.
 • Ползването на този сайт може да води до разходи от страна на Потребителя, като такси за доставка на Интернет връзка, мобилен достъп до Интернет и други. „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД не дължи на Потребителя никакви суми във връзка с каквито и да са разходи за ползването на този сайт.

Препратки

 • Възможно е в сайта да има хипервръзки към уебсайтове, източници или рекламодатели, които са собственост на трети страни. Доставчикът не наблюдава тези препратки в Сайта, тъй като те са предоставени само за улеснение на потребителите.
 • Използвайки препратките, Потребителят е наясно, че напуска този сайт. „Телелинк Бизнес Сървиси Груп“ АД не носи отговорност за достъпа към тези външни сайтове, както и за тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тях. „Телелинк Бизнес Сървиси Груп“ АД не носи отговорност за политиката относно защитата на личните данни или сигурността на тези сайтове. Ползването им е отговорност единствено на Потребителя. Потребителите следва да предявяват претенциите си към администратора или уебмастъра на съответния външен сайт.
 • Препратки от трети страници към сайта са допустими, ако са извършени в подходящ контекст. Ако са ви необходими уточнения за възможността да поставите препратка във вашия уеб сайт към страница от този сайт, моля, свържете се с нас.

Авторско право

 • Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на Уебсайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и са притежание на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и/или съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и предоставило за публикуване съответните материали, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 • Този уеб сайт може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други компании, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).
 • Изрично не се разрешава използването на каквото и да е Съдържание от сайта, освен по начин, който не противоречи на настоящите условия за ползване, без писменото разрешение на собственика „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД.
 • Достъпът до този сайт както и до всяка част от съдържанието му не дава по никакъв начин право за ползване на интелектуалната собственост без предварителното писмено разрешение на автора „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД.

Поверителност

 • „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД се придържа към високи стандарти за защита на личните данни, като спазва приложимото законодателство в областта, включително предприема необходимите действия във връзка с Регламент 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Общ регламент“), в сила от 25 май 2018 г.. За да се осигури придържане към и спазване на Общия регламент при предоставяне на Услугите, настоящите текстове, както и Политика за поверителност на дружеството са обвързващи за потребителите при използване на Услугите.
 • „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която Потребителят разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на сайта.
 • Информацията, предоставяна от Потребителя при посещението на този сайт, се използва за отговаряне на отправените запитвания, за подобряване на сайта, за връзка с потребителите, за маркетингови и информационни цели, за приемане на заявки и изпращане на услуги до потребителите и др. По време на посещението на сайта, Доставчикът получава информация за броя на посетителите, IP адреса на Потребителя, датата и часа на посещението, източника на заявката и други данни, които може да ползва за целите на своята вътрешна статистика и системно администриране.
 • „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД има право да променя политиката за поверителност, както Общите условия за ползване на сайта по всяко време. Задължение на потребителя е да се запознава със Съдържанието и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази страница е отбелязана в началото на условията за ползване на сайта.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 • Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
  – преустановяване на дейността на дружеството.
  – прекратяване на поддържането на Уебсайта;
 • В случай на прекратяване на договора дружеството не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до сайта и/или дружеството, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

Други

 • Предвидените в настоящите Общи условия писмени или елекртонни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 • С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. В случай че потребителят е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от дружеството, дори ако не е било получено.
 • Страните се съгласяват, че в случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 • За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 • Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд – гр. София.