Въведение

С тази политика целим да Ви информираме относно обработката на лични данни, които събираме във връзка с извършваната от нас дейност. Личните данни обхващат цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице. Това включва информация като име, адрес, електронна поща или телефонен номер. Информация, която не е пряко свързана с Вашата самоличност, напр. броят на потребителите на интернет страницата, не попада в този обхват.
Повечето от нашите услуги не изискват никаква форма на регистрация. Ние уважаваме и зачитаме неприкосновеността на личния живот на всички потребители на нашата уеб-страница. Настоящата политика за поверителност описва начините и условията, при които се обработват и използват Вашите лични данни, събрани при посещението или използване на уеб-страницата. Препоръчваме Ви да прочетете тази Политика за поверителност, за да получите повече информация относно обработката и използването на личните Ви данни.

Основни понятия за по-доброто разбиране на тази политика
„Лични данни“ по смисъла на тази политика са данни, предоставени от потребители и клиенти на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД във връзка с (включително но не само):

 • използване на уеб страниците и/или онлайн апликациите, притежавани и администрирани от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (включително официалните страници на Дружеството в социалните мрежи – Facebook; Instagram, Linkedin и др.)
 • получаване и изпращане на информация за инициативи или други мероприятия, организирани, подкрепяни или финансирани от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД;
 • кандидатствания по обявените свободни позиции за работа в Дружеството.
 • във връзка с упражняване на права на субекти на данни.

„Обработка на лични данни” на потребител е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни, когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

„Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД.

„Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Приложимо законодателство” означава законодателство на Европейския съюз и на Република България, което е относимо към защитата на личните данни (Закон за защита на личните данни и др.);

„Регламент (ЕС) 2016/679“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г, наричан по-долу за краткост „Регламентът“.

Цели на обработката на лични данни
„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД събира чрез уебсайта и използва Вашите лични данни за следните цели:

Предоставяне на поискани от вас услуги:
Почти всички лични данни, които попълвате в регистрационните форми или Вашия профил, са необходими, за да отговорим на Ваша нужда или поискана от Вас услуга, която „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД предоставя. За да предоставяме качествено услугите си онлайн и офлайн, ние се нуждаем от Ваши идентификационни данни, като техният обхват варира в зависимост от вида на исканата услуга и приложимите към нея законови изисквания.

Маркетингова дейност:
Личните данни, които Вие предоставяте, може да бъдат използвани, за да Ви информираме за нови услуги, предоставяни от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД. Изпращаните от нас съобщения ще бъдат съобразени с приложимото българско и европейско законодателство.

Също така, Вие можете да заявите желанието си на нашия уебсайт да се абонирате за нашия бюлетин, като ни предоставите имейл адреса си.

Вие можете да възразите по лесен и удобен начин на използването на Вашите данни за маркетинг, когато основанието за обработка е законен интерес, и ние ще го прекратим незабавно; информацията как да оттеглите веднъж дадено съгласие или да възразите при получаване на нежелано маркетингово съобщение ще бъде поставена винаги на видно място в съобщението.

За целите на маркетинговата дейност извършваме анализ на посещаемостта и проследяване на потребителското поведение на уебсайта чрез кодове от домейни на трети страни, при което обработваме Ваши лични данни като използваме бисквитки. Повече за тях можете да прочетете в нашата политиката за използване на бисквитки.

Подбор на служители, кандидатствали по обяви за работа:
Чрез нашия уебсайт ние предлагаме удобна възможност да се запознаете с обявени свободни позиции за работа в „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и да кандидатствате по избрана от Вас позиция. Така чрез уебсайта можете да подадете своите документи, като за целите на подбора ние ще Ви идентифицираме и ще обработим изпратената от Вас информация и Ваши лични данни.

Основания за обработка на лични данни

Когато „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД обработва личните Ви данни за целите на предоставяне на услуги, които сте заявили чрез нашия уебсайт, ние най-често обработваме личните Ви данни на договорно основание съгласно чл. 6, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
В случай, че кандидатствате по обявена от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД позиция чрез уебсайта, ние събираме данните за целите на подбора на основание предоставеното Ваше съгласие за това в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
За целите на маркетинговите дейности ние обработваме личните Ви данни, защото имаме законен интерес по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) или защото Вие сте ни предоставили съгласието си за това на основание чл. 6, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Какви Ваши лични данни обработваме?
Ние събираме и обработваме Ваши лични данни чрез нашата уебстраница, в това число чрез: онлайн форми, подавани от Вас на уебстраницата ни.
Ние можем да обработваме следните категории лични данни (изброяването е примерно и неизчерпателно), предоставени от Вас на Дружеството.:

А) Категория „Общи лични данни“

1. Име
Три имена и инициали

2. Контакти
Електронна поща
Адрес
Телефон
3. Изразени интереси, предпочитания, мнения, коментари, позиции и други подобни във връзка с дейността на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, в това число за конкретни кампании, инициативи или други мероприятия, организирани, подкрепяни или финансирани от „ Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД.

Б) Други данни
Всякаква друга информация, която може да ни предоставите доброволно чрез достъп до и / или ползване на нашия уебсайт, включително приложения, опериращи на него, форми за попълване и т.н., или чрез достъп до и / или ползване на официалните страници на Дружеството в социалните мрежи – Facebook; Instagram; Twitter, Linkedin, Youtube и др.).

Кой има достъп до Вашата информация?

“Телелинк Бизнес Сървисис Груп“АД е администратор на Вашите лични данни и в качеството си на такъв няма да споделя, предава, разкрива или разпространява Вашите лични данни на трети страни, освен на тези предвидени в настоящата Политика. „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания или при дадено от Вас съгласие е възможно Дружеството да разкрие Ваши лични данни на трети страни, които са обработващи лични данни, съвместни или самостоятелни администратори.

Лицата, с които споделяме информация, са:

 • Други дружества в групата на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“АД въз основа на легитимния ни интерес, свързан с вътрешните административни цели на групата (напр. управление на ИТ инфраструктура), както и с оглед изпълнение на законови задължения във връзка с отчетност.
 • Регулаторни национални и европейски административни органи, получаващи информацията въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.
 • Дружества, участващи в процеса по лицензиране на ИТ продукти.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?
Личните Ви данни ще бъдат съхранявани за определен срок от време, единствено за целите, за които са били събрани и се обработват. Те могат да бъдат съхранявани както на хартиен, така и на електронен носител. Например, данните Ви за контакт ще бъдат съхранявани и използвани единствено и само за изпращане на информация, която Вие сте поискали от нас, докато не оттеглите даденото съгласие.

Вашите права по отношение на личните Ви данни
При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД:

 • да получите достъп до Вашите личните данни, които „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД обработва, и да получите копие от тях;
  при непълнота или неточност в данните, които „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това, а именно:
  постигната е целта, за която данните са събрани;
 • оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка;
 • данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
 • в определени случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена, когато:
 • оспорвате точността на личните данни за срок, който ни позволява да проверим коректността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД не се нуждае повече от личните Ви данни за целите за които са били събрани, но Вие изисквате да бъдат запазени за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • сте възразили срещу обработването на данните основано на наличието на правен интерес за Дружеството; в случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.
 • да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това, на адрес: kzld@cpdp.bg.

Кои сме ние?
„Телелинк Бизнес Сървисис Груп” ЕАД е акционерно дружество водещо в сферата ИТ услугите и инфраструктурата, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 205744019, със седалище и адрес на управление: Бизнес Център Ричхил, блок Б, ет. 2, район Витоша, ж.к. в.з Малинова Долина, ул. „Панорама София“ № 6, София 1766, България. Съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД действа в качеството си на администратор на лични данни по отношение на Личните данни на потребителите на уебстраницата и приложенията си.

Как да се свържете с нас?
В случай че настоящата политика не отговори на Вашите въпроси или имате друго запитване, молим да се свържете с нас директно на следния адрес: гр. София, район Витоша, ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет.2, или на ел. поща: support@telelink.bg, или с длъжностното ни лице по защита на личните данни: dpodesk@tbs.tech