Финансови отчети

Сортирай документите по година:

  • Консолидирани

  • Индивидуални

.vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
5. Форми на КФН към шестмесечен отчет на ТБСГ към 30.06.2020
272.52 KB
Изтегли
.pdf
1. Доклад за дейността на ТБСГ за шестмесечието, завършващо на 30.6.2020г, вкл. Допълнителна информация
741.63 KB
Изтегли
.pdf
2. Финансов отчет на ТБСГ към 30.06.2020 г.
.pdf
3. Счетоводна политика и пояснителни бележки
527.93 KB
Изтегли
.pdf
4. Декларации по чл. 100н, ал. 4, от ЗППЦК - 2
227.87 KB
Изтегли
.pdf
4. Декларации по чл. 100н, ал. 4, от ЗППЦК - 1
223.28 KB
Изтегли
.pdf
6. Приложение 9 към Наредба 2 на КФН
.pdf
7. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596_2014
346.26 KB
Изтегли
.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 към уведомление на консолидирана база за първо тримесечие на 2020г
257.54 KB
Изтегли
.pdf
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ към уведомление на консолидирана база за първо тримесечие на 2020г
484.46 KB
Изтегли
.vnd.ms-excel
Форми на КФН към уведомление на консолидирана база за първо тримесечие на 2020г
.vnd.ms-excel
Уведомлението за финансово състояния - Форма на КФН първо тримесечие на 2020 /индивидуално/
.pdf
Пояснителни бележки
.pdf
Приложение 9 от Наредба № 2 от 17.09.2003г
172.34 KB
Изтегли
.pdf
Декларация за корпоративно управление на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД съгласно чл.100Н, ал.8 от ЗППЦК – към консолидиран отчет
.vnd.ms-excel
Форми на КФН към годишен консолидиран отчет на ТБСГ към 31.12.2019
.pdf
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
456.07 KB
Изтегли
.pdf
Консолидиран финансов отчет на ТБСГ за 2019г.
.pdf
Годишен консолидиран доклад за дейността на ТБСГ за 2019г, Допълнителна информация по Раздел VI А от Приложение № 10 на Наредба № 2 на КФН
.pdf
Доклад на независим одитор към консолидиран финансов отчет на ТБСГ за 2019г
331.41 KB
Изтегли
.vnd.ms-excel
Форми на КФН към годишен отчет към 31.12.2019
.pdf
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
457.71 KB
Изтегли
.pdf
Приложение № 11 към чл.32, ал.1, т.4, чл.35, ал.1.т.5 и чл.41, ал.1, т.4 от Наредба № 2 на КФН.
.pdf
Декларация за корпоративно управление на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД съгласно чл.100Н, ал.8 от ЗППЦК
.pdf
Годишен доклад за дейността, Индивидуален финансов отчет, Допълнителна информация по Раздел VI А
.pdf
Combined Annual Financial Statements of Telelink Business Services Group AD as of December 31 2018
.pdf
Приложение 9 на консолидирана база
.pdf
Пояснителни бележки на консолидирана база
.vnd.ms-excel
Консолидирано уведомление на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД - Форма на КФН
.pdf
Приложение № 9 от Наредба № 2 от 17.09.2003г
206.23 KB
Изтегли
.pdf
Пояснителни бележки
404.64 KB
Изтегли
.vnd.ms-excel
Уведомление за финансово състояние на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД - Форма на КФН -
.pdf
Комбиниран междинен финансов отчет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към 30.06.2019 г -
.pdf
Комбиниран годишен финансов отчет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към 31.12.2018 г.