Financial statements

Sort documets by year:

  • Consolidated

  • Individual

.pdf
Consolidated forma TBSG_31.12.2020
361.08 KB
Open
.pdf
Explanatory notes by TBSG on a consolidated basis as of 31.12.2020
573.08 KB
Open
.pdf
Consolidated forma TBSG_30.09.2020
349.81 KB
Open
.pdf
Explanatory notes by TBSG as of the end of the THIRD QUARTER OF 2020
570.4 KB
Open
.pdf
Consolidated Management report & Consolidated Financial Statements - 31.12.2019
6.01 MB
Open
.pdf
Separate Management report & Separate Financial Statements - 31.12.2019
4.06 MB
Open
.pdf
TBSG Interim Consolidated Financial Statements_30.06.2020_ENG
1.1 MB
Open
.pdf
TBSG Interim Consolidated Management Report_30.06.2020_ENG
766.97 KB
Open
.pdf
Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596_2014
376.46 KB
Open
.pdf
Приложение 9 към Наредба 2 на КФН
1.41 MB
Open
.vnd.ms-excel
Форми на КФН към консолидиран междинен отчет на ТБСГ към 30.06.2020
854 KB
Open
.pdf
Декларации по чл. 100н, ал. 4, от ЗППЦК - 1
213.07 KB
Open
.pdf
Декларации по чл. 100н, ал. 4, от ЗППЦК - 2
221.75 KB
Open
.pdf
Счетоводна политика и пояснителни бележки към консолидиран финансов отчет на ТБСГ към 30.06.2020г.
841.11 KB
Open
.pdf
Консолидиран финансов отчет на ТБСГ към 30.06.2020г.
483.9 KB
Open
.pdf
Консолидиран доклад за дейността на ТБСГ за шестмесечието, завършващо на 30.6.2020г, вкл. Допълнителна информация
724.75 KB
Open
.pdf
Financial Statements 30.06.2020 Telelink Business Services Group AD
1013.22 KB
Open
.pdf
Interim Management Report 30.06.2020 Telelink Business Services Group AD
628.11 KB
Open
.vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
5. Форми на КФН към шестмесечен отчет на ТБСГ към 30.06.2020
272.52 KB
Open
.pdf
1. Доклад за дейността на ТБСГ за шестмесечието, завършващо на 30.6.2020г, вкл. Допълнителна информация
741.63 KB
Open
.pdf
2. Финансов отчет на ТБСГ към 30.06.2020 г.
1.12 MB
Open
.pdf
3. Счетоводна политика и пояснителни бележки
527.93 KB
Open
.pdf
4. Декларации по чл. 100н, ал. 4, от ЗППЦК - 2
227.87 KB
Open
.pdf
4. Декларации по чл. 100н, ал. 4, от ЗППЦК - 1
223.28 KB
Open
.pdf
6. Приложение 9 към Наредба 2 на КФН
2.37 MB
Open
.pdf
7. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596_2014
346.26 KB
Open
.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 към уведомление на консолидирана база за първо тримесечие на 2020г
257.54 KB
Open
.pdf
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ към уведомление на консолидирана база за първо тримесечие на 2020г
484.46 KB
Open
.vnd.ms-excel
Форми на КФН към уведомление на консолидирана база за първо тримесечие на 2020г
335.5 KB
Open
.vnd.ms-excel
Уведомлението за финансово състояния - Форма на КФН първо тримесечие на 2020 /индивидуално/
371.5 KB
Open
.pdf
Пояснителни бележки
386.1 KB
Open
.pdf
Приложение 9 от Наредба № 2 от 17.09.2003г
172.34 KB
Open
.pdf
Декларация за корпоративно управление на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД съгласно чл.100Н, ал.8 от ЗППЦК – към консолидиран отчет
3.26 MB
Open
.vnd.ms-excel
Форми на КФН към годишен консолидиран отчет на ТБСГ към 31.12.2019
854.5 KB
Open
.pdf
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
456.07 KB
Open
.pdf
Консолидиран финансов отчет на ТБСГ за 2019г.
2.52 MB
Open
.pdf
Годишен консолидиран доклад за дейността на ТБСГ за 2019г, Допълнителна информация по Раздел VI А от Приложение № 10 на Наредба № 2 на КФН
2.36 MB
Open
.pdf
Доклад на независим одитор към консолидиран финансов отчет на ТБСГ за 2019г
331.41 KB
Open
.vnd.ms-excel
Форми на КФН към годишен отчет към 31.12.2019
895.5 KB
Open
.pdf
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
457.71 KB
Open
.pdf
Приложение № 11 към чл.32, ал.1, т.4, чл.35, ал.1.т.5 и чл.41, ал.1, т.4 от Наредба № 2 на КФН.
2.2 MB
Open
.pdf
Декларация за корпоративно управление на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД съгласно чл.100Н, ал.8 от ЗППЦК
6.73 MB
Open
.pdf
Годишен доклад за дейността, Индивидуален финансов отчет, Допълнителна информация по Раздел VI А
2.44 MB
Open
.pdf
Combined Annual Financial Statements of Telelink Business Services Group AD as of December 31 2018
1.32 MB
Open
.pdf
Приложение 9 на консолидирана база
2.19 MB
Open
.pdf
Пояснителни бележки на консолидирана база
7.19 MB
Open
.vnd.ms-excel
Консолидирано уведомление на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД - Форма на КФН
342.5 KB
Open
.pdf
Приложение № 9 от Наредба № 2 от 17.09.2003г
206.23 KB
Open
.pdf
Пояснителни бележки
404.64 KB
Open
.vnd.ms-excel
Уведомление за финансово състояние на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД - Форма на КФН -
909.5 KB
Open
.pdf
Комбиниран междинен финансов отчет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към 30.06.2019 г -
6.03 MB
Open
.pdf
Комбиниран годишен финансов отчет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към 31.12.2018 г.
3.42 MB
Open