Financial statements

Sort documets by year:

  • Consolidated

  • Individual

.pdf
TBSG Interim Consolidated Financial Statements_30.06.2020_ENG
1.1 MB
Open
.pdf
TBSG Interim Consolidated Management Report_30.06.2020_ENG
766.97 KB
Open
.pdf
Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596_2014
376.46 KB
Open
.pdf
Приложение 9 към Наредба 2 на КФН
1.41 MB
Open
.vnd.ms-excel
Форми на КФН към консолидиран междинен отчет на ТБСГ към 30.06.2020
854 KB
Open
.pdf
Декларации по чл. 100н, ал. 4, от ЗППЦК - 1
213.07 KB
Open
.pdf
Декларации по чл. 100н, ал. 4, от ЗППЦК - 2
221.75 KB
Open
.pdf
Счетоводна политика и пояснителни бележки към консолидиран финансов отчет на ТБСГ към 30.06.2020г.
841.11 KB
Open
.pdf
Консолидиран финансов отчет на ТБСГ към 30.06.2020г.
483.9 KB
Open
.pdf
Консолидиран доклад за дейността на ТБСГ за шестмесечието, завършващо на 30.6.2020г, вкл. Допълнителна информация
724.75 KB
Open
.pdf
Financial Statements 30.06.2020 Telelink Business Services Group AD
1013.22 KB
Open
.pdf
Interim Management Report 30.06.2020 Telelink Business Services Group AD
628.11 KB
Open
.vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
5. Форми на КФН към шестмесечен отчет на ТБСГ към 30.06.2020
272.52 KB
Open
.pdf
1. Доклад за дейността на ТБСГ за шестмесечието, завършващо на 30.6.2020г, вкл. Допълнителна информация
741.63 KB
Open
.pdf
2. Финансов отчет на ТБСГ към 30.06.2020 г.
1.12 MB
Open
.pdf
3. Счетоводна политика и пояснителни бележки
527.93 KB
Open
.pdf
4. Декларации по чл. 100н, ал. 4, от ЗППЦК - 2
227.87 KB
Open
.pdf
4. Декларации по чл. 100н, ал. 4, от ЗППЦК - 1
223.28 KB
Open
.pdf
6. Приложение 9 към Наредба 2 на КФН
2.37 MB
Open
.pdf
7. Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596_2014
346.26 KB
Open
.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 към уведомление на консолидирана база за първо тримесечие на 2020г
257.54 KB
Open
.pdf
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ към уведомление на консолидирана база за първо тримесечие на 2020г
484.46 KB
Open
.vnd.ms-excel
Форми на КФН към уведомление на консолидирана база за първо тримесечие на 2020г
335.5 KB
Open
.vnd.ms-excel
Уведомлението за финансово състояния - Форма на КФН първо тримесечие на 2020 /индивидуално/
371.5 KB
Open
.pdf
Пояснителни бележки
386.1 KB
Open
.pdf
Приложение 9 от Наредба № 2 от 17.09.2003г
172.34 KB
Open