ТБС Груп разпределя дивидент от 6.2 млн. лв. и стартира програми за стимулиране на служителите
Решения на Редовно общо събрание на акционерите за разпределяне на дивиденти – 10.09.2020 г.
Решения на Редовно общо събрание на акционерите на “ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД – 10.09.2020 г.
Уведомление относно обратно изкупени акции
ТБС Груп с продължаващ ръст през първата половина на 2020 г.
Дигитално събитие:  ТБС Груп – преглед на първо шестмесечие. Дискусия с инвеститори
Уведомление за обратно изкупуване на акции, съгл. чл.111, ал.6 от ЗППКЦ
Уведомление относно сключен Анекс № 1 към Договор за поемане на поръчителство и Договор за залог на акции, във връзка с Анекс № 4
Уведомление на основание чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК, във връзка с чл. 114, ал. 3 от закона, за доставки на оборудване от дъщерно дружество  „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.