Уведомление относно сключен от дъщерното дружество “Телелинк Бизнес Сървисис” ЕАД анекс към договор с “Уникредит Булбанк” АД
Уведомление относно отлагане публикуването на уведомление за финансовото състояние на “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД за първо тримесечие на 2020 г.
Уведомление относно отлагане на публикуването на Консолидиран годишен финансов отчет на Групата за 2019 г.
Уведомление относно извършена доставка на услуги от “Телелинк Бизнес Сървисис” ЕАД като участник в Консорциум „СисТел“ ДЗЗД
Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД подписа Анекс към Договор за краткосрочно финансиране с Уникредит Булбанк АД
ТБС Груп с разрешение да стартира търговия на акции на БФБ
Уведомление за предлагане на акции
Уведомление относно сключен от дъщерното дружество “Телелинк Бизнес Сървисис” ЕАД анекс към договор с “Уникредит Булбанк” АД.
„Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД е участник в „Консорциум СисТел“ ДЗЗД