1 min read

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014 към консолидиран финансов отчет към 30.06.2021