За Инвеститорите

Финансова
информация

31 декември 2019

0


BGN Приходи

0


BGN EBITDA

0


BGN Печалба от оперативна дейност

0


BGN Нетна печалба за периода

0


BGN Нетна печалба на акция

Структура на компанията

Telelink Business Services Group

100%

Telelink Business Services EAD

100%

Comutel D.O.O

100%

Telelink D.O.O. - Podgorica (Montenegro)

100%

Telelink D.O.O. (Bosnia and Herzegovina)

100%

Telelink D.O.O. (Slovenia)

100%

Telelink Albania Sh.P.K. (Albania)

100%

Telelink Business Services D.O.O.L. (Macedonia)