1 min read

Годишен доклад за дейността, Индивидуален финансов отчет, Допълнителна информация по Раздел VI А