1 min read

Консолидиран  междинен финансов отчет към 30.06.2023