1 min read

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г.  към консолидиран финансов отчет към 30.06.2023