1 min read

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. към индивидуален финансов отчет към 30.6.2022