1 min read

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. към консолидиран финансов отчет към 30.06.2021