1 min read

Протокол от проведено Извънредно общо събрание на акционерите – 30.6.2020