1 min read

2. Доклад на независимия одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.