1 min read

2. Заверен от одитор консолидиран финансов отчет за 2020