1 min read

4. Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството за 2020 г.