1 min read

6. Доклад на независимия одитор за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.