1 min read

8. Декларации от отговорните в рамките на емитента лица по чл.100н, ал.4, т.3