1 min read

I.2.Доклад по чл. 115 от ЗППЦК, относно изплащане на междинен дивидент