1 min read

II. 14. Мотивиран доклад за сделки, съгл.чл.114а, ал.1