Уведомление съгл. чл.19 от Регламент 596/2014

1 min read Read more

Уведомление, съгл. чл. 148б от ЗППЦК за постъпили уведомления за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

1 min read Read more

Уведомление за обратно изкупени акции – 05.06.2023 г.

1 min read Read more

Уведомление относно постъпило изявление от г-н Любомир Минчев

1 min read Read more

Презентация : Актуализирани финансови насоки 2023-2027

1 min read Read more

Актуализирани финансови насоки 2023-2027  

1 min read Read more

Финансов и Стратегически Преглед 2023 – 2027 Презентация

1 min read Read more

Уведомление относно определена начална дата за изплащане на дивидент

1 min read Read more

Уведомление за сключен анекс към договор за заем между „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (България) и Телелинк Бизнес Сървисис“ ЛЛС ( САЩ )

1 min read Read more

Презентация : TBS Group Financial Overview Q2 2022 & Outlook 2022-2026

1 min read Read more