Инструкции за онлайн достъп до ОСА -28.08.2023г.

1 min read Read more

Покана за свикване на Извънредно Общо Събрание на Акционерите – 28.08.2023 и материали

1 min read Read more

Уведомление за сключен договор за заем между „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД

1 min read Read more

Презентация: ТБС Груп – Финансов преглед на Q1/2023г

1 min read Read more

Достъп до онлайн излъчване на ОСА на ТБСГ

1 min read Read more

Инструкция за онлайн достъп до ОСА – 21.06.2023г.

1 min read Read more

ТБС Груп – Финансов преглед на Q1/2023г. 

1 min read Read more

Уведомление съгл. чл.19 от Регламент 596/2014

1 min read Read more

Уведомление, съгл. чл. 148б от ЗППЦК за постъпили уведомления за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

1 min read Read more

Уведомление за обратно изкупени акции – 05.06.2023 г.

1 min read Read more

Уведомление относно постъпило изявление от г-н Любомир Минчев

1 min read Read more

Презентация : Актуализирани финансови насоки 2023-2027

1 min read Read more

Актуализирани финансови насоки 2023-2027  

1 min read Read more

Финансов и Стратегически Преглед 2023 – 2027 Презентация

1 min read Read more

Уведомление относно определена начална дата за изплащане на дивидент

1 min read Read more

Уведомление за сключен анекс към договор за заем между „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД (България) и Телелинк Бизнес Сървисис“ ЛЛС ( САЩ )

1 min read Read more

Презентация : TBS Group Financial Overview Q2 2022 & Outlook 2022-2026

1 min read Read more

Предстоящо събитие : ТБС Груп – Финансов преглед на H1/2022г.

1 min read Read more

„Уведомление за взето решение за разпределяне на дивидент, съгл. чл.115в, ал.4 от ЗППЦК “

1 min read Read more

Достъп до онлайн излъчване на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“

1 min read Read more