Уведомление на основание чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК, във връзка с чл. 114, ал. 3 от закона, за доставки на оборудване от дъщерно дружество  „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.
Решения на Извънредно общо събрание на акционерите на “ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД – 30.6.2020г.
Решение за разпределяне на дивиденти от дъщерни дружества към “ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД,  в общ размер на  8 488 302.20 лева.
Уведомление относно сключен Анекс № 4, с дата 29.06.2020г  към договор между дъщерното дружество “Телелинк Бизнес Сървисис” ЕАД и “Уникредит Булбанк” АД
Извънредно общо събрание на акционерите на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
Телелинк Бизнес Сървисис Груп завърши успешно продажбата на 8% от капитала си
Digital Event | TBS Group: Q1 2020 Financials Overview and Investor Q&A 11.06.2020
Успешно пласирани близо 8% от акциите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014 от 11.06.20 г.