2 min read

TBS Group: Q1 2020 Financials Overview and Investor Q&A in English and Bulgarian

 There will be two events held in English and Bulgarian.

Registration is open

Please register for the event in English on June 11, from 5:00-6:00pm (+3 GMT) here: https://bit.ly/2MHE6QX 

За участие в събитието на български на 11-ти юни от 16:00-17:00 ч., моля регистрирайте се на адрес: https://bit.ly/3fevRbt

Scroll down for Bulgarian:

About the Event

During this digital event, the CEO of Telelink Business Services Group AD (TBS Group) Ivan Zhitiyanov will present to shareholders and potential investors the financial results of the company as well as details about the listing of TBS Group on the Bulgarian Stock Exchange.

After the presentation, there will be a Q&A session.

TBS Group is active in system integration, and partners with the world’s leading software and hardware vendors. The company is based in Sofia, Bulgaria, and has over 200 employees and more than 200 customers of different sizes and economic sectors.

Ivan Zhitiyanov took over as CEO in 2017 when TBS spun off from Telelink Holding. Under his leadership, TBS has grown into a group of companies with a presence in seven countries.

The event will be moderated by Trifon Dimov, Marketing and Communications Manager of TBS Group. The event is suitable for shareholders and potential investors (individuals and companies), as well as for any interested parties.

For more information about share purchases, please visit: https://telelink.elana.net/bg/

Please register for the event in English here: https://bit.ly/2MHE6QX 

За събитието

В рамките на това дигитално събитие изпълнителният директор на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп) Иван Житиянов ще представи пред акционери и потенциални инвеститори финансовите резултати на компанията, както и детайли около предлагането на акции на дружеството на БФБ.

След презентацията ще има сесия за въпроси и отговори.

ТБС Груп се занимава с интегриране на технологични решения и си партнира със световните доставчици на софтуер и хардуер.Компанията е със седалище София и има повече от 200 служители и над 200 клиенти от различен мащаб и сфери на дейност.

Иван Житиянов заема поста изпълнителен директор от 2017 г., когато ТБС се отделя като самостоятелна компания от Телелинк Холдинг. Под негово ръководство ТБС се превръща в група от компании с присъствие в седем държави.
Събитието ще се модерира от Трифон Димов – Мениджър “Маркетинг и комуникации” на ТБС Груп.

Събитието е подходящо както за акционери, така и за потенциални инвеститори (юридически и физически лица), както и за други заинтересовани лица.

За участие в събитието на български, моля регистрирайте се на адрес: https://bit.ly/3fevRbt

За повече информация за закупуване на акции посетете сайта на Елана: https://telelink.elana.net/bg/