1 min read

Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД подписа Анекс към Договор за краткосрочно финансиране с Уникредит Булбанк АД

На 21.04.2020 г. е подписан Анекс № 2 към Договор за краткосрочно финансиране между Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД и Уникредит Булбанк АД, по силата на който условният ангажимент за учредяване на залози върху търговските предприятия на Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД и Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, в случай че процедурата по листване на акциите на последното на Българската фондова борса не приключи в срок до 30.04.2020 г., е изменен с удължаване на горепосочения срок до 31.07.2020 г.