1 min read

Уведомление относно извършена доставка на услуги от “Телелинк Бизнес Сървисис” ЕАД като участник в Консорциум „СисТел“ ДЗЗД

На 23.04.2020 г. е извършена доставка на услуги във връзка с изпълнение на Дейност 1 – „Проектиране, съгласно чл. 1, ал. 2 от Договор рег. № 14/19.02.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет на дейност „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“.

В изпълнение на изискванията на чл. 114, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), сделката е одобрена на 27.02.2020 г. от Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, като e представен протокола за приетото решение в Комисията за финансов надзор (КФН) с писмо, вх. № РГ05-1688-8 от 02.03.2020 г.