1 min read

Уведомление относно сключен Анекс № 1 към Договор за поемане на поръчителство и Договор за залог на акции, във връзка с Анекс № 4

Уведомление относно сключен Анекс № 1 към Договор за поемане на поръчителство и Договор за залог на акции, във връзка с Анекс № 4 към Договор за поемане на кредитни ангажименти, със страни „Уникредит Булбанк“ АД – кредитор, „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД – кредитополучател и „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД като залогодател.


„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“
АД, сключи Анекс No 1 към Договор за поемане на поръчителство от 10.10.2019г., както и Договор за залог на акции, във връзка с Анекс No 4 към Договор за поемане на кредитни ангажименти, оповестен на 29.06.2020 г. със страни „Уникредит Булбанк“ АД –кредитор, „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД –кредитополучател и „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД като залогодател.

На 11.08.2020 г. „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД сключи с „Уникредит Булбанк“ АД Анекс No 1 към Договор за поемане на поръчителство от 10.10.2019г., както и Договор за залог на акции от капитала на дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.

Сключването на анекса и договора е обусловено от сключения Анекс No 4 от 29.06.2020 г. към Договор за поемане на кредитни ангажименти по овърдрафт кредит, оповестен на 29.06.2020 г. чрез информационната платформа X3News.

С анекса, „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, се задължава да отговаря неотменимо и безусловно солидарно с кредитополучателя „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД за изпълнение на задълженията му съгласно Анекс No 4 от 29.06.2020г. към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит No 0018/730/10102019 от 10.10.2019г., включително чрез учредяване на залог върху акции от капитала на дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.