1 min read

Уведомление за обратно изкупени акции – 05.06.2023 г.

ДО

Комисия за финансов надзор

Българска фондова борса АД

Обществеността

УВЕДОМЛЕНИЕ

Правно основание: чл. 17, пар. 1 от Регламент 596/2014 г. и чл. 111, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с взето на 25.05.2022 г. решение на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (наричано за краткост „Дружеството“), и във връзка с уведомление, подадено чрез интернет платформата X3 News  на 02.06.2023 г., съгласно чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК за продължаване на процедура по обратно изкупуване на до 42  000 (четиридесет и две хиляди) броя акции от капитала на Дружеството, Ви уведомяваме, че:

На 05.06.2023 г., Дружеството е изкупило допълнително 23 500 (двадесет и три хиляди и петстотин) броя акции към  притежаваните 6 030 (шест хиляди и тридесет)   броя акции, като с това притежаваните от Дружеството акции са общо 29 530 броя (двадесет и девет хиляди петстотин и тридесет) броя акции, представляващи 0.2362 %  от капитала му.

                                                                С уважение:

                                                                 Иван Житиянов

Изпълнителен директор

                                                            „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД

Your browser does not support PDFs. Download the PDF

Download