1 min read

Уведомление съгл. чл.19 от Регламент 596/2014

ДО

Комисия за финансов надзор

Българска фондова борса АД

Обществеността

Правно основание: Чл. 19, пар. 3 от Регламент  596/2014 относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията

Относно: Постъпило в „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД уведомление по чл. 19, пар. 1  от Регламент 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изискванията на чл. 19, пар. 3 от Регламент 596/2014, с настоящото уведомяваме за постъпило на 07.06.2023 г. уведомление по чл. 19, пар. 1 от Регламент 596/2014 г. относно сделка, сключена от г-н Иво Евгениев, в качеството му на лице, изпълняващо ръководни функции, а именно член на Надзорния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД  (наричано за краткост „Дружеството“), както следва:

На 05.06.2023 г. на регулиран пазар, организиран и поддържан от „БФБ“ АД, с дата на регистрация в „Централен депозитар“ АД (сетълмент) – 07.06.2023 г.,  г-н Иво Евгениев е продал 501 661 броя акции, представляващи 4.01% от капитала на Дружеството. Продажбата е осъществена на цена 9,50 лв., а общата стойност на сделката е  4 765 779.50 лева.

С уважение:

                                                                 Иван Житиянов

Изпълнителен директор

                                                            „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД

Your browser does not support PDFs. Download the PDF

Download