1 min read

Уведомление относно определена начална дата за изплащане на дивидент

Във връзка с получен от „Централен депозитар“ АД списък на акционери, с право на дивидент, с настоящото уведомяваме за следното:
• Общ размер на дивидент /бруто/ : 10 125 000 (десет милиона сто двадесет и пет хиляди) лева;
• Брутен размер на дивидент за една акция /бруто/: 0.81 лева;
• Нетен размер на дивидент на една акция : 0.77 лева за акционерите физически лица;
• Период на изплащане на дивидента: в съответствие със законово предвидените срокове, но не по-късно от 60 дни от решение на Общото събрание на акционерите;
• Дата към която се определя акционерният състав, съгласно чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК : 05.10.2022 г;
• Начална дата за изплащане на дивидент: 14.10.2022 г.;
• Крайна дата за изплащане на дивидент: 14.10.2023 г.;
• Начин на изплащане на дивидент:
o На акционери, чиито ценни книжа се намират в регистър А на Централен депозитар, Дружеството ще изплати дивидента по банков път по изрично посочени от акционерите банкови сметки или в брой чрез кредитна институция;
o На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на Централен депозитар /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/, дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар;
• Финансова институция, чрез която ще се изплащат дивиденти на акционери, съгл. чл. 64 от Наредба № 8/03.09.2020г : Уникредит Булбанк АД;
• След крайната дата и в рамките на петгодишния давностен срок, всеки акционер, който не е получил своя дивидент, ще може да го получи от Дружеството по банков път след изрично отправено писмено искане за това на адреса на управление на Дружеството – гр. София, район „Витоша“, в.з. „Малинова долина“ ул. „Панорама София” № 6, Бизнес център Ричхил, бл. Б, ет. 2 или на електронна поща ir-tbs@tbs.tech. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд Резервен на Дружеството.