3 min read

Извънредно общо събрание на акционерите на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД

30.06.20, София

Извънредно общо събрание на акционерите на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД

Scroll down for English

Управителният съвет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 30.06.2020 г. от 10.00 часа в седалището на дружеството в гр. София и място на провеждане: гр. София, район „Витоша“, в.з. „Малинова долина“ ул. „Панорама София” № 6, Бизнес център Ричхил, бл. Б, при следния дневен ред, според поканата за събранието:

1. Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции.

2.Приемане на мотивиран доклад, изготвен от Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД съгласно чл.114а ЗППЦК, във връзка с издаване на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) към Citi Trade Finance Operations (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco).

3.Приемане на решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл. 114 ЗППЦК от общото събрание на акционерите за издаването на корпоративна гаранция (Parent Guarantee for Specific Liabilities) към Citi Trade Finance Operations (CITI BANK) и Cisco Systems International B.V. (Cisco), в размер на до 5 100 000 щатски долара за обезпечаване изпълнението на ангажиментите по договори, сключени от Комутел ДОО Белград и Телелинк ДОО Словения със Cisco Systems International B.V.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 09.30 часа и приключва в 10.00 часа на 30.06.2020 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите.

Право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно към 16.06.2020 г.

Поканата за свикване на общото събрание на акционерите и писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на акционерите, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите, са публикувани на Интернет страницата на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, секция „Общи събрания на акционерите“ – https://www.tbs.tech/documents/general-meetings/.

 

Notice of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Telelink Business Services Group AD

 

The Managing Board of Telelink Business Services Group AD calls an extraordinary physical general meeting of shareholders on June 30, 2020, from 10:00 a.m. local time at the Company’s headquarters in Sofia, located in Vitosha district, Malinova Dolina, on 6, Panorama Sofia Str., Business Center Richhill, block B, with the following agenda, according to the official invitation:

1. Approval of a decision to conduct a buyback of TBS Group’s own shares.

2. Approval of a reasoned report prepared by the Managing Board of Telelink Business Services Group AD in accordance with art.114a POSA with regards to issuing a corporate guarantee (Parent Guarantee for Specific Liabilities) to Citi Trade Finance Operations (CITI Bank) and Cisco Systems International B.V. (Cisco).

3. Approval of a decision to issue a corporate guarantee by CITI Bank at the amount of 5 100 000 US dollars as collateral against obligations under contracts signed by Comutel D.O.O. Belgrade and Telelink D.O.O. Slovenia with Cisco Systems International B.V.

All individuals and legal entities that have been registered as shareholders in the Central Depository 14 days before the general shareholders meeting (until June 16, 2020) have the right to participate and vote at the assembly.

The invitation to the general meeting of shareholders and the written documentation related to the agenda, as well as the proxy template, are published in Bulgarian language (according to the Bulgarian legislation) on Telelink Business Services Group AD’s webpage, in section General Meetings of Shareholders here: https://www.tbs.tech/documents/general-meetings/.