Уведомление относно отлагане на публикуването на Консолидиран годишен финансов отчет на Групата за 2019 г.