1 min read

На 01.07.2021 г. „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД сключи Рамков договор за предоставяне на услуги с немската авиокомпания „Deutsche Lufthansa“ AG.

Предмет на Рамковия договора: Предоставяне на LAN и WiFi услуги в различни локации, в които „Deutsche Lufthansa“ AG притежава дъщерни дружества, поддържа бази и/или оперира.

Обхватът на LAN и WiFi услугите, както и условията и параметрите при които „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД ще ги предоставя са подробно описани в Приложение „SOW to Framework Agreement”, представляващо неразделна част от Рамковия договор.


Срокът на подписания на 01.07.2021г. Рамков договор между „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД и „Дойче Луфтханза“ АГ е 5 години.


Настоящото уведомление се извършва на основание чл. 17 от Регламент № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията.