1 min read

Решение на ТБСГ за учредяване на дъщерно дружество в Румъния

Правно основание: чл. 17, пар. 1 от Регламент 596/2014 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме, че на проведено на 25.03.2021 г. заседание на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е взето решение за учредяване на еднолично дъщерно дружество на територията на Република Румъния с наименование „Телелинк Бизнес Сървисис“, с капитал до 10 000 (десет хиляди) евро, с управител Орлин Русев.