3 min read

Българският Whistleblowing Act: Какво е нужно да направите?

Българският Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, влиза в сила на 4 май 2023.

Какво е нужно да знаете за директивата? Какво се изисква от фирмите и с какво ще ви бъде полезна компанията? 

За постигане на съответствие със закона, е нужно всяка организация да разработи ясна и достъпна политика относно условията и реда за подаване на сигнали, както и да създаде канал за вътрешно и външно подаване на сигнали за нарушения. Предвидените глоби за липса на внедрена политика и канал достигат до 30 000 лева.   

Телелинк Бизнес Сървисис улеснява внедряването на Българския Whistleblowing Act! 

Телелинк предлага цялостно решение  

Компанията има дългогодишна експертиза в сферата на системната интеграция и дигитализацията на бизнес процеси, Pазполага с богат опит в постигане на съответствие с националнитe и европейски законови уредби, в едно с консултиране и внедряване на международни стандарти и регламенти (ISO, GDPR). Нашата мисия е да опростяваме сложни процеси, като доставяме технологични решения с адекватна добавена стойност според нуждите на всяка организация.  

Телелинк e партньор на SPEEKI – дигитална платформа, осигуряваща канал за вътрешно и външно подаване на нарушения, който напълно отговаря на изискванията предвидени в Закона.   

Вземи оферта

Какво е SPEEKI и как работи?   

SPEEKI е платформа за подаване на сигнали за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз.. Системата е безопасно, сигурно и поверително решение за сигнализиране, което позволява на служителите ефективно да съобщават за притеснения, независимо от местонахождението си, длъжността си или работната среда.  

SPEEKI ви гарантира:  

– Анонимност   

– 24/7 достъпност  

– Сигурна двустранна комуникация   

– Улеснен достъп и използваемост 

Като допълнение платформата създава и поддържа регистър и отчетност на подадените сигнали. Не изисква наличието допълнителна експертиза и квалификация на отговорното лице.   

  

Какво е Директива (ЕС) 2019/1937 и как се транспонира в националното ни законодателство ?   

  

Директивата е документ на Европейския парламент, който цели да осигури защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Задължение на всички държави членки на ЕС е да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, за да се съобразят с  директива.   

  

Кои са задължени лица по новия Закон?  

  

Задължени субекти по новия Закон са:   

Работодателите в публичния сектор, с изключение на общините с население под 10 000 души или по-малко от 50 работници или служители.   

Работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители.  

  

Вземи оферта

Какви са задълженията на лицата  по новия Закон и какви нарушения могат да бъдат докладвани съгласно същия ?  

Работодателите, които са задължени лица по Закона, са длъжни да:  

Създадат канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения, който отговаря на изискванията, предвидени в Закона, а именно да има възможност и за анонимно подаване на сигнали, да е лесно достъпно, да гарантира двустранна комуникация, да поддържа архив и генерира отчети.    

Приемат правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях, които следва да се преглеждат и актуализират периодично (най-малко веднъж на три години).   

Предоставят ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали.   

Създават и поддържат регистър на сигналите за нарушения и определят вътрешни правила за неговото водене..   

Подават регулярно необходимата статистическа информация към националния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред.  

  

Какви са последиците при неспазване на Закона ?  

  

Законът предвижда различни по размер санкции за нарушаване на задълженията, предвидени в него, които в зависимост от вида на нарушението варират от 400 лева до 20,000 лева за юридически лица. За повторно нарушаване на задълженията за създаване на канал за вътрешно подаване на сигнали и за периодичен преглед и актуализиране на вътрешните правила, приети в тази връзка, са предвидени по-големи размери на санкциите, а именно от 10,000 лева до 30,000 лева за юридическите лица.   

Предвидена е и глоба в размер от 3,000 лева до 7,000 лева за лице, за което е установено, че съзнателно e подало сигнал или оповестило публично невярна информация.  

Попитай за оферта