1 min read

Дъщерни дружества разпределят дивидент към Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД

На 28.06.2021 г., Управителният съвет на „ТЕЛЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД (ТБС Груп АД), одобри годишните финансови отчети за 2020 г. на дъщерните дружества: Комутел ДОО (Сърбия); Телелинк д.о.о. (Босна и Херцеговина); Телелинк Бизнес Сървисис Черна Гора Доо – Подгорица (Черна Гора); Телелинк д.о.о. (Словения); Телелинк Албания Ш.П.К. (Албания); Телелинк Бизнес Сървисис Дооел (Северна Македония) и Телелинк Бизнес Сървисис Доо (Хърватия) и взе решение за разпределяне на дивиденти към ТБС Груп АД общо за 1,030,000.00 евро, както следва: 430,000.00 евро от Телелинк д.о.о. (Словения), 400,000.00 евро от Телелинк д.о.о. (Босна и Херцеговина) и 200,000.00 евро от Комутел ДОО (Сърбия).

Приходите от дивиденти ще участват във формирането на индивидуалната печалба на ТБС Груп АД за първото шестмесечие на текущата година. През третото тримесечие на 2021 г, Дружеството ще предложи на Общо събрание на акционерите да се гласува дивидент на база междинен финансов отчет към 30.06.2021г.