2 min read

ТБС Груп разпределя дивидент от 6.2 млн. лв. и стартира програми за стимулиране на служителите

Прессъобщение 11.09.2020

Акционерите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп) одобриха разпределянето на предложените от ръководството на дружеството дивиденти от общо 6.2 млн. лв.

Решението бе взето на проведеното на 10 септември Общо събрание на акционерите (ОСА), на което бяха приети и одитираните отчети на дружеството за 2019 г. и шестмесечният отчет към 30.06.2020 г. Съгласно действащото законодателство, право на дивидент ще имат всички лица, вписани в Централния депозитар като акционери на дружеството към 24.09.2020 г., а изплащането му ще бъде извършено не по-късно от 09.11.2020 г.

Източник на одобрения междинен дивидент в размер на 6 млн. лв. е печалбата на дружеството за първото полугодие на 2020 г., формирана в резултат от получени дивиденти от печалбите на дъщерните дружества за 2019 г. Остатъкът от 0.2 млн. се формира от 100% от печалбата на дружеството за 2019 г., след заделяне на задължителните законови резерви.

С решението на ОСА, ТБС Груп изпълнява както заложената в неговия устав цел за разпределяне на най-малко 50% от подлежащата на това годишна или шестмесечна печалба на самостоятелна основа, така и ангажиментите си във връзка с оповестения през м. януари прогнозен дивидент от 4 млн. лв. Общо, гласуваните дивиденти надвишават предварителните очаквания с 55%.

Сред взетите от ОСА решения бе и одобрението на предложената програмна рамка за стимулиране на служителите и мениджмънта на дружествата в Група ТБС с акции. Включените в нея планове обхващат както еднократното стимулиране на дългосрочно заети служители, за което ще бъдат заделени до 0.35% от акционерния капитал, така и дългосрочната мотивация на мениджмънта и висшия ръководен състав, във връзка с тяхната бъдеща работа и бъдещите резултати на Групата, за която са предвидени общо до 1% от акциите на дружеството годишно.

На 2 септември ТБС Груп стартира обратно изкупуване на акции с цел предоставянето им по тези програми. Очаква се продължаването на този процес и излизането на бонус акции на пазара в умерени граници да бъде регулярен източник на  допълнителна ликвидност на акциите на дружеството на Българска фондова борса.