1 min read

„Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД – дъщерно дружество на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, като участник в консорциум „СИСТЕЛ“ ДЗЗД подписа договор за доставка на оборудване

Правно основание: чл. 114а, ал. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

„Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД – дъщерно дружество на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, подписа днес договор с Консорциум „СИСТЕЛ“ ДЗЗД, по силата на който в полза на консорциума ще бъде доставено оборудване на стойност, превишаваща прага от 5 на сто от по ниската стойност на активите на дъщерното дружество, отразена в последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г. предвид участието на заинтересовано лице в сделката.

Съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), преди сключването на договора е постъпило искане от страна на дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД до Управителния съвет /УС/ на публичното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД за предварително одобрение на сделката, като решението е обективирано с протокол от заседание на УС от 19.08.2022 г., който е предоставен, съгласно изискванията на чл. 116б, ал. 3, т. 2 от ЗППЦК в Комисията за финансов надзор.