1 min read

Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД подписа Анекс към Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит с Уникредит Булбанк АД от 10.10.2019