1 min read

Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД разпределя дивидент към Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД

На 04.06.2021г., Управителният съвет на „ТЕЛЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД одобри годишния финансов отчет и доклада за дейността на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС“ ЕАД за 2020 г. и взе решение да разпредели дивидент от печалбата на дъщерното дружество за 2020г, в размер на 11,441,605.50 лева.

Приходите от дивиденти ще участват във формирането на индивидуалната печалба на ТБС Груп АД за първото шестмесечие на текущата година. През третото тримесечие на 2021 г, Дружеството ще предложи Общо събрание на акционерите да гласува дивидент на база междинен финансов отчет към 30.06.2021г.